تعالی مدیریت مدرسه

بسمه تعالی

گزارشی ازسخنان ایرادشده توسط جناب آقاي دکترمحبی درراستاي تعالی مدیریت مدرسه به شرح ذیل می باشد

(به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...)

- محورهاي کیفیت درمدرسه شامل:دروندادفرایند- بروندادمی باشد.

- دراین طرح،فرایند،کیفیت بخشی می شود که هرچه فرایندهاي مدرسه بهسازي شود،برون دادمدرسه بهترخواهدشد مثل فرایند یاد دهی و یادگیري

- یک مدرسه مطلوب خودش رابه درصدهاي استانداردمیرساند.وهمیشه استانداردبه معنی کیفیت بخشی نیست بلکه استانداردبه معنی حدهاي تعریف شده گویند.

کاربعدي تعالی مدیریت ،تدوین استاندارد

- ازمحتواي برنامه تعالی مدیریت،سندتحول ودرس ملی میباشد.

- ایمان،تفکروکارآفرینی همان هویت است.

- انواع یادگیري: الف) فردي ب)تیمی پ)سازمانی

- فرهنگ کارتیمی درکشورماضعیف است

- باید کارمان تیمی باشد ولی نگاهمان سیست میباشد و همه حس مشترکی داشته باشیم براي کیفیت مدرسه.

- درسندتحول،بجاي کلمه هدف ازکلمه شایستگی بکاررفته باشد.

- برنامه درس ملی شامل تعقل،ایمان،علم،عمل واخلاق میباشد.که مبانی این پنج کلمه ،گرایشات وجلوه هاي همان فطرت میباشد.

- درسندتحول: چشم انداز،ماموریت،اهداف وشایستگی بیان شده

- درمقایسه برنامه استراتژیک وعملیاتی، نتیجه میگیریم که دربرنامه استراتژیک تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم وتهدیدها را بشناسیم که این نوع برنامه ریزي نوعی برنامه ریزي تحلیلی است.

- درآخرفرمودند: هدف ازاین طرح نسبت رشدمدرسه هست نه مقایسه مدارس بایکدیگر.و اینکه رویکردهامهم هستندوسه کار اصلی مدرسه عبارتنداز:کجاهستیم؟ به کجامیخواهم برسم؟ وچگونه؟    

----------------------------------------