ساعات حضور

سرگروه‌های گروه آموزشی در روزهای چهارشنبه ساعت 8 تا 12 در خدمت عزیزان همکار هستند.