زمان برگزاري مرحله ي استانی مسابقات آزمایشگاهی(دانش آموزی)

مکان
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
زمان
8:15
8:45
15
15:45
تاریخ
97/2/10
97/2/10
97/2/10
97/2/10
پایه
دهم ( کتبی)
دهم (عملی)
یازدهم(کتبی)
یازدهم(عملی)
رديف
1
2
3
4

 

دانلود اسامی دانش آموزان منتخب نواحی و مناطق

چهارمین مرحله مسابقات آنـلایـن گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
97/1/19
97/1/25
موضوع
آزمون آنلاین ازکتاب کمپبل (فصل های ایمنی و غدد درون ریز)
آزمون آنلاین از کتاب جدید التالیف پایه یازدهم
گروه درسی
زیست شناسی
روان شناسی
رديف
1
2