هشتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
نیروگاه، میدان توحید، خیابان سواران، اداره آموزش و پرورش ناحیه 2، سالن اجتماعات
میدان شهید مطهري، دبیرستان ماندگار شیخ صدوق(ره)
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن اجتماعات شهیدعسگري جمکرانی
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
عنوان کارگاه
The role of teacher’s self-counselling in improving teaching process
آزمایشگاه مغناطیس/ ارزشیابی استاندارد و نقش آن دراصلاح و بهبود عوامل موثر بر فرآیند یاددهی – یادگیري
طراحی سؤال از کتاب هاي فارسی
تحلیل سوالات امتحانات نهایی ریاضی
سنجش و طراحی سوال استاندارد
Giving homework
طرح کسب و کار اینترنتی
ساعت
10
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
تاريخ
1402/02/07
1402/02/11
1402/02/10
1402/02/11
1402/02/18
1402/02/21
1402/02/23
روز
پنج شنبه
دوشنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
پنج شنبه
شنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
فیزیک
ادبیات فارسی
ریاضی
دین و زندگی
زبان انگلیسی
کارگاه کارآفرینی و تولید
رديف
1
2
3
4
5
6
7

هفتمین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1402/02/25
1402/02/23
1402/02/23
موضوع
مسابقه طراحی و تالیف یک درس مبتنی برمنهج جدید کتب درسی همراه با نگاره هاي گرافیکی
مسابقه طراحی اینفوگرافیک از کمربندهاي فشار و گردش عمومی جو
مسابقه طراحی اینفوگرافیک تعیین مرزهاي طبیعی
گروه درسي
عربی
جغرافیا
جغرافیا
رديف
1
2
3

ششمین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1402/02/15
1402/02/25
1402/02/25
1402/02/25
02/ 02/ 1402
1402/02/05
1402/02/05
1402/01/31
موضوع
فراخوان راه کارهای توسعه کارآفرینی در مدارس با محوریت اتاق فکر
مسابقه موشن گرافی خلاقانه از بخش های 8،7 و  9 (طراحی مسیر شغلی) کتاب درسی
تولید محتوای آموزشی با تقسیم بندی کتاب به تعداد پودمان یا بخش های کتاب درسی
مسابقه هر مدرسه یک دبیر کارآفرین ( معرفی دبیر کارآفرین در قالب یک فیلم کوتاه)
فراخوان ارسال مقالات همکاران در راستای کتاب های آموزشی و موضوعات درسی
فراخوان اجرای نمایشنامه بر اساس کتاب های درسی
مسابقه بهترین اینفوگرافیک در زمینه کتب درسی
فراخوان کیفیت آموزش اخلاق مداری در فضای مجازی
گروه درسي
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
توسعه شایستگی های حرفه ای  معلمان
فلسفه و منطق
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

هفتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
عنوان کارگاه
زمین از آسمان(آشنایی با نرم افزار های سنجش از دورRS  و سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS، پهپاد فتوگرامتری)
بررسی کتب علوم اجتماعی
شهر و روستا
 طرح سؤال از کتاب های فارسی3 و علوم و فنون ادبی 3 (ویژه همکاران نو ورود)
How to teach speaking
بررسی کتب علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای
ساعت
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
تاريخ
1401/12/04
1401/12/08
1401/12/09
1401/12/10
1401/12/14
1401/12/15
روز
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
یک شنبه
دوشنبه
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای
جغرافیا
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای
رديف
1
2
3
4
5
6