جشنواره درس پژوهی

نظر به اهمیت و ضرورت نوآوري در فرآیند آموزش و یادگیري اثربخش، جشنواره الگوهاي برتر تدریس در رشته هاي زبان انگلیسی و علوم اجتماعی در پایه ي دهم، مبتنی بر رویکرد درس پژوهی، با محورهاي زیر اجرا می گردد.

برای دانلود شیوه نامه جشنواره اینجا را کلیک کنید.

تبریک سال نو

Happy New Year

and

Congratulations For The Birth Of Imam Ali Which Is The Best Beginning For Us

جلسه گروه زبان انگلیسی استان قم

آخرین جلسه گروه زبان انگلیسی استان در سال 1396 در تاریخ 15 اسفند با حضور سرگروه های نواحی برگزار شد. در این جلسه برنامه عملیاتی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بر اجرای به موقع موارد باقیمانده تاکید شد.