سومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

سومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم برگزار خواهد شد.

مکان : سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه 1

زمان: سه شنبه 1397/11/16ساعت 18:30

استاد: جناب آقای فراهانی