سوره های منبع آزمون آنلاین قرآنی

برای دریافت فایل شماره 1 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 2 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 3 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 4 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 5 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 6 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 7 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل شماره 8 اینجا را کلیک کنید.

 

دومین جلسه مشترک سرگروه های استان و نواحی

دومین جلسه مشترک سرگروه های استان و نواحی در تاریخ 21آبان در گروه های ناحیه 1 برگزار شد. مسائل مطرح شده در این جلسه:

1- هماهنگی در مورد موضوعات و مدرسان کارگاه ها

2- هماهنگی در مورد موضوعات و نحوه طراحی و داوری مسابقات

جلسه مشترک سرگروه های استان و مدیران آموزش و پرورش منطقه خلجستان

جلسه مشترک سرگروه های استان با مدیران آموزش و پرورش منطقه خلجستان در تاریخ 14 آبان در اداره منطقه خلجستان برگزار شد. مسائل مطرح شده در این جلسه:

1- ارائه گزارش در مورد وضعیت درسی منطقه توسط مدیریت اداره

2- لزوم شرکت دبیران در کارگاه ها

3- لزوم توجه به عملکرد دبیران جدیدالورود که بیشتر جمعیت دبیران منطقه را شامل می شوند

4- لزوم برگزاری جلسه مشترک دبیران جدید و سرگروه ها