گواهی دانش افزایی

همکاران محترم

به اطلاع می رساند: گواهی های دانش افزایی تقریبا تا پایان بهمن ماه به طور کامل در سایت گروه های آموزشی استان قم بارگذاری خواهد شد.