نمونه سوال درس به درس زبان انگلیسی دهم

برای دریافت نمونه سوال درس اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس دوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس دوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس سوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس سوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس چهارم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال درس چهارم اینجا را کلیک کنید.

 

Happy New Year

فرم نیازسنجی اولویت های آموزش حرفه ای معلمان زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم در نظر دارد در جهت همکاری با اداره ارتقا علمی در زمینه برگزاری دوره های ضمن خدمت،  نظرات همکاران محترم را به منظور نیازسنجی اولویت های آموزش حرفه ای معلمان جمع آوری نماید.

همکاران محترم لطفا فرم نیاز سنجی را به دقت تکمیل نموده و در پیام رسان ایتا به شماره 09125510967 ارسال فرمایید.

برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.