کارگاه آموزش مجازی

کارگاه آموزش مجازی با عنوان Virtual Teaching o Listening & Speaking برگزار می شود.

تاریخ: 1399/9/30

 

ساعت: 9 الی 24

از طریق سایت qomgt.ir