سلامت و بهداشت

 سوالات خط به خط  و  پاسخ فعالیت های   سلامت و بهداشت  دوازدهم با فشردن کلمه درس  در قسمت پایین مشاهده کنید.

 

درس 1                   درس 2                         درس 3                 درس 4                درس 5 

درس 6                   درس 7                          درس 8                درس 9               درس 10

درس11                درس 12                         درس 13             درس 14

پاسخ فعالیت های کتاب های زیست شناسی

- پاسخ فعالیت های زیست شناسی 1  ( دهم تجربی )   را از اینجا   کلیک کنید.

 

- پاسخ  فعالیت های زیست شناسی 2 ( یازدهم تجربی ) را از اینجا کلیک کنید .

 

- پاسخ فعالیت های زیست شناسی 3 ( زیست دوازدهم ) را از اینجا کلیک کنید.

بانک سوالات خط به خط

- سوالات خط به خط  زیست شناسی 1 ( دهم تجربی ) را از اینجا کلیک کنید.

 

- سوالات خط به خط  زیست شناسی 3   ( دوازدهم تجربی ) را از اینجا کلیک کنید .

 

 

بارم بندی زیست دهم

همکاران محترم بارم بندی ازمون کشوری زیست دهم همانند بارم بندی سال گذشته می باشد فعالیت ها

از نیمه دوم کتاب و شکل ها مربوط به کل کتاب می باشد. بارم بندی را از اینجا کلیک کنید.