طرح درس

نمونه طرح درس زیست دوازدهم را از اینجا دریافت کنید.

طرح درس

نمونه طرح درس سالانه زیست یازدهم را از اینجا دریافت کنید.

روش تدریس

با سلام

منابع و سایت های مفید روش تدریس را از اینجا دریافت کنید.