پاسخ فعالیت های کتاب های زیست شناسی

- پاسخ فعالیت های زیست شناسی 1  ( دهم تجربی )   را از اینجا   کلیک کنید.

 

- پاسخ  فعالیت های زیست شناسی 2 ( یازدهم تجربی ) را از اینجا کلیک کنید .

 

- پاسخ فعالیت های زیست شناسی 3 ( زیست دوازدهم ) را از اینجا کلیک کنید.

بارم بندی زیست دهم

همکاران محترم بارم بندی ازمون کشوری زیست دهم همانند بارم بندی سال گذشته می باشد فعالیت ها

از نیمه دوم کتاب و شکل ها مربوط به کل کتاب می باشد. بارم بندی را از اینجا کلیک کنید.