سومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری، مرکز آموزشی علمی فرهنگیان شماره 2 قم (سالن کنفرانس)
ساعت
10
روز
پنج شنبه
تاريخ
97/09/22
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان امنیت غذایی و محصولات تراژن
گروه درسي
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1

 

دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1  سالن فرهنگ
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1  سالن فرهنگ
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
20متری شهیدبهشتی، 24متری مطهری، اداره آموزش و پرورش ناحیه3، سالن زیرزمین
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1  سالن فرهنگ
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1  سالن فرهنگ
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
18:30
18:30
18:30
10
10
9
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
8
روز
سه شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
یکشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/09/06
97/09/06
97/09/07
97/09/07
97/09/08
97/09/08
97/09/15
97/09/19
97/09/20
97/09/20
97/09/25
97/09/26
97/09/28
97/09/28
97/09/29
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان جبر و اختیار و سنت های الهی
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی کتاب هویت اجتماعی  (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزشی با عنوان نقد وبررسی فارسی 3
کارگاه آموزشی با عنوان جغرافیای حمل ونقل (فصل دوم جغرافیای پایه دوازدهم )
کارگاه آموزشی با عنوان مباحث چالشی کتاب نو نگاشت شیمی پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی با عنوان  نقد و بررسی فلسفه یازدهم از درس 5-1
کارگاه آموزشی با عنوان نظارت بالینی
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی جغرافیای 3 (پایه دوازدهم)
کارگاه آموزشی با عنوان آزمون سازی
کارگاه آموزشی با عنوان بررسی آزمون های مرتبط با کتاب های جدید التالیف
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی سوالات استاندارد
کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت مواد زائد و پسماند
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی تاریخ   پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی محتوای فیزیک 3 (فصل سوم و چهارم پایه ی دوازدهم ریاضی)
کارگاه آموزشی با عنوان تکنیک های پاسخگویی به شبهات دینی
گروه درسي
دبیرخانه توسعه  فرهنگ قرآنی
علوم اجتماعی
ادبیات فارسی
جغرافیا
شیمی
فلسفه ومنطق
اقتصاد
جغرافیا
زبان انگلیسی
عربی
روان شناسی
آزمایشگاه  علوم
تاریخ
فیزیک
دین و زندگی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

همکاران محترم :

* همکاران محترم جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون و سالن فرهنگ برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

اولین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1  سالن فرهنگ
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 سالن فرهنگ
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
روز
دوشنبه
یک شنبه
چهارشنبه
چهار شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
97/08/14
97/08/20
97/08/23
97/08/23
97/08/28
97/08/28
97/08/29
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی فصل1   (آفرینش کیهان و تکوین زمین )
کارگاه آموزشی با عنوان روش های تدریس درکتاب نونگاشت آمادگی دفاعی 
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی فصل 1و 2 فیزیک 3 پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی با عنوان علوم و فنون 3
کارگاه آموزشی با عنوان رفع اشکال آزمایشات زمین شناسی   کتاب آزمایشگاه 1 و 2
کارگاه آموزشی با عنوان نحوه ارزشیابی و شیوه های نوین تدریس
Writing(vision)کارگاه آموزشی با عنوان
گروه درسي
زمین شناسی
آمادگی دفاعی
فیزیک
ادبیات فارسی
آزمایشگاه علوم
عربی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7