اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوم متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
آموزش تولید محتوای  با نرم افزار AVS
بررسی فصل دستگاه گوارش پایه دهم
روش تدریس آموزش آنلاین
ارزش آب
طراحی آزمون آنلاین
فعالیت های مکمل در فضای مجازی
ساعت
18/30
20
18/30
11
20
10
تاريخ
99/8/11
99/8/11
99/8/12
99/8/15
99/8/21
99/8/22
روز
یک شنبه
یک شنبه
دو شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
گروه درسي
شیمی
زیست شناسی
فیزیک
انسان و محیط زیست 
زبان انگلیسی
زمین شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .