فراخوان محتوای تصویری شیمی 2

فراخوان محتوای تصویری کتاب شیمی یازدهم مطابق شیوه نامه دبیرخانه شیمی خدمت همکاران علاقمند ارائه و دعوت می شود تا پایان بهمن ماه تصاویر طراحی شده خود در (صفحه 114 ) پلی آمیدها ( تا ابتدای پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر (صفحه 116) به سرگروه ناحیه یا استان قم ارسال نمایند.

 

لینک فراخوان

فراخوان طرح درس شیمی (کشوری)

فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی مطابق دستورالعمل دبیرخانه به شرح زیر برگزار می شود.از علاقمندان دعوت میشود تا پایان بهمن ماه آثار خود را به سرگروه ناحیه یا استان ارسال نمایند.

 

لینک فراخوان