فراخوان محتوای تصویری شیمی 2

فراخوان محتوای تصویری کتاب شیمی یازدهم مطابق شیوه نامه دبیرخانه شیمی خدمت همکاران علاقمند ارائه و دعوت می شود تا پایان بهمن ماه تصاویر طراحی شده خود در (صفحه 114 ) پلی آمیدها ( تا ابتدای پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر (صفحه 116) به سرگروه ناحیه یا استان قم ارسال نمایند.

 

لینک فراخوان