فراخوان طرح درس شیمی (کشوری)

فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی مطابق دستورالعمل دبیرخانه به شرح زیر برگزار می شود.از علاقمندان دعوت میشود تا پایان بهمن ماه آثار خود را به سرگروه ناحیه یا استان ارسال نمایند.

 

لینک فراخوان