جشنواره تدریس هندسه غیر حضوری پایه دهم

جشنواره تدریس غیر حضوری هندسه دهم  از مباحث  چند ضلعی ها صفحه54  الی56 یا از بحث تفکر تجسمی  صفحه87  الی91 

 همکاران عزیز جهت شرکت به گروه ناحیه  و سرگروههای مربوط مراجعه فرمایید.

کارگاه نقد کتاب دهم

همکاران  گرامی کارگاه نقد  ریاضی دهم  مورخه 95/9/15 در ضمن خدمت ناحیه سه قم  راس ساعت 4 عصر برگزار می گردد.