اطلاعیه کارگاه حضوری

اطلاعیه کارگاه حضوری

گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه استان قم برگزار می کند.

موضوع: چالش های درس هندسه


مخاطبین: دبیران ریاضی متوسطه استان قم

شرکت برای دبیران جدیدالاستخدام الزامی است.

زمان: دوشنبه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
ساعت ۱۸:۳۰

مکان:خیابان ساحلی ،خانه معلم شماره ۱ ،سالن آموزش

به پاس حضور ارزشمندتان گواهی دانش افزایی از طریق سایت qomgt.ir اعطا می شود.


اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم