تشکیل کار گاه

 برگزاری کارگاه تخصصی   با حضور  دبیران متوسطه اول و دوم  به منظور   بررسی تغییرات محتوی  پیش رو   در  راستای   رویکرد کلی  کتب  اموزشی  جدیدالتالیف
 خانه علوم  و فنون- ساعت  ده صبح  15 دی ماه  93