افت ریاضی

دلایل افت ریاضی:

در درجه نخست بايد ريشه ضعف و افت رياضي را در پايههای اولیه دبيرستان مورد بررسي قرار دهيم گرچه دوره هاي ما قبل آن نيز مهم مي باشد . در باب افت تحصيلي گفتني ها بسيار است اما در اين نوشتار تنها به چند مورد از آن اشاره مي شود:

1-هماهنگي ميان مدرسه و خانواده در مسائل تربيتي و آموزشي از جمله موضوعات مهم در پيشرفت تحصيلي دانش آموز است.در حالي که به دليل عدم مراجعه والدين و يا عدم فراخواني اولياء به مدرسه از جانب مسئولان آموزشگاه، گاه فعاليت هاي تربيتي خانه و مدرسه، نسبت به يکديگر در تعارض قرار گرفته و براي دانش آموز ايجاد حيرت و سرگرداني مي کند.

2-. وقتي که معلم خود را موظف به اتمام کتاب به هر صورتي مي داند مشکلات درسي دانش آموز روي هم انباشته شده، زمينه ضعف تحصيلي را به وجود مي آورد.در صورتی که می توان  سرفصل ها را به صورت شناور در هر استان  قرار داد.

3- عدم تو جه به مسایل ومشکلات معلمین  هنگامی  که این مشکلات به کلاس سرایت پیدا می کند .یا تعويض معلمان در حين سال تحصيلي و تغييرات ناشي از مرخصي ها، اعمال روش هاي آمرانه و تنبيهي و گاه تنبيه بدني در مدارس، وجود محيط هاي خشک و خالي از محبت علاوه بر ايجاد مشکل تحصيلي موجب مي شود که برخي از دانش آموزان از مدرسه فرار کنند يا به کلي ترک تحصيل نمايند.

4-عواملي چون عدم توجه معلمان به تفاوت هاي فردي در آموزش، روشهاي ارزشيابي غلط، دشواري امتحانات، کمبود تجهيزات و وسايل آموزشي و کارگاهي، کمبود معلم واجد شرايط و مشاور و راهنما، افت تحصيلي دانش آموزان را در پي دارد.

5-عدم هماهنگي سطح کتابهاي درسي با سطح معلومات معلمان يکي ديگر از دلائل افت تحصيلي مي تواند باشد. با توجه به تغيير محتوي کتاب هاي درسي اگر به ارتقاي سطح علمي معلمان توجه نشود افت تحصيلي دانش آموزان دور از انتظار نيست.

6-روش پرسش و پاسخ معلم از دانش آموزان وقتي به صورت حفظي و عدم درک ارتباط بين مطالب درسي و تجارب واقعي زندگي و احيانا" مشاهده تضاد و تناقص بين اين دو باشد، موجب مي شودکه يادگيرنده در برابر موضوع يادگيري، مقاومت منفي از خود نشان بدهد که همين امر زمينه را براي ايجاد نگرش منفي نسبت به درس و موقعيت هاي يادگيري فراهم مي کند .بي علاقگي و بيزاري وي از مدرسه را موجب مي شود که همين نگرش منفي نسبت به درس و مدرسه از علل عمده افت تحصيلي است.

7-عدم تمرکز حواس، وجود اضطراب و از اين قبيل موجب عدم يادگيري و درک مطلب و در نتيجه افت تحصيلي خواهد شد. ضمن اينکه سلامت جسمي دانش آموز مانند سلامت رواني او در موفقيت تحصيلي اش بسيار موثر است.

با تشکر گروه ریاضی استان قم 25 دی 1394