یک نکته یک تست

قرینه یک نقطه نسبت به یک خط در دستگاه مختصات

در حالت کلی اگر بخواهیم قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط مفروض در دستگاه مختصات بدست آوریم کافی است معادله  خط عمود گذرنده از نقطه را بدست آورده و سپس نقطه تلاقی آن خط  با خط مفروض را، نقطه وسط در نظر گرفته و مختصات نقطه قرینه را با کمک فرمول مختصات نقطه وسط بدست آوریم.

البته با فرمول زیر نیز میتوان آنرا محاسبه کرد:

تست.قرینه نقطه (2و1-)  نسبت به خط   3X+4Y+20=0  کدام است؟

1)(6,7)                            2)(6-,7-)                         3)(7,6)                           4)(7-,6-)

طرح درس سالانه

ردیف

ریاضی تجربی انسانی توضیحات   
1

حسابان 1

حسابان 2

 

ریاضی 1

 

ریاضی و آمار 1  
2

هندسه 1

هندسه 2

هندسه 3

ریاضی 2 ریاضی وآمار 2  
3

آمار و احتمال

ریاضیات گسسته

 

ریاضی 3 ریاضی و آمار3  

 

لیست بازدید دوره ای از مدارس استان قم

با سلام خدمت همکاران  گرامی

  لیست  بازدید  دوره ای ، همراه تاریخ  بازدید گروه ریاضی ( بالینی - همتا)از مدارس  نواحی و مناطق استان بزودی  در همین سایت   قرار خواهد گرفت .