یک نکته یک تست

نکته:در ترکیب دو یا چند سور عمومی  برای گزاره نماها(بصورت معادله یا نامعادله)، در صورتی گزاره ارزش درست دارد که گزاره نما یک اتحاد باشد.

تست1)برای گزاره سوری" برای هر xمتعلق به Nوهر yمتعلق به Nبا کدام گزاره نمای (x,y)p همواره درست است؟

الف)2xy< y2+x2                                                                                          پ)x+y>2xy

ب)2xy> y2+x2                                                                                                ت)x+y<2xy

هنر معلم

هنر برتر معلم این است که با دانش و بیانی خلاق شادی برانگیزاند.

آلبرت انیشتن

مسابقات

گروه آموزشی ریاضی استان در راستای برگزاری برنامه عملیاتی 99-98 در نظر دارد مسابقات زیر را برگزار نماید :

1)آزمون آنلاین از مبحث مشتق و کاربرد آن،از کتاب  ریاضی 3 رشته علوم تجربی  - زمان:بهمن ماه 98

2)خلاقیت در تدریس ریاضی و بیان نکات خاص - زمان:دی ماه 98

3)مسابقه طراحی سوال استاندارد از کتب ریاضی پایه یازدهم -  زمان:دی ماه 98

01

تبریک سال تحصیلی جدید

«بهار علم آموزی را خدمت باغبانان عرصه تعلیم و تربیت تبریک عرض می نمائیم»

با آرزوی موفقیت برای همکاران ارجمند در سال تحصیلی 99-1398