لیست بازدید دوره ای از مدارس استان قم

با سلام خدمت همکاران  گرامی

  لیست  بازدید  دوره ای ، همراه تاریخ  بازدید گروه ریاضی ( بالینی - همتا)از مدارس  نواحی و مناطق استان بزودی  در همین سایت   قرار خواهد گرفت .

یک نکته یک تست

نکته:در ترکیب دو یا چند سور عمومی  برای گزاره نماها(بصورت معادله یا نامعادله)، در صورتی گزاره ارزش درست دارد که گزاره نما یک اتحاد باشد.

تست1)برای گزاره سوری" برای هر xمتعلق به Nوهر yمتعلق به Nبا کدام گزاره نمای (x,y)p همواره درست است؟

الف)2xy< y2+x2                                                                                          پ)x+y>2xy

ب)2xy> y2+x2                                                                                                ت)x+y<2xy