اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

یک نکته یک تست

قرینه یک نقطه نسبت به یک خط در دستگاه مختصات

در حالت کلی اگر بخواهیم قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط مفروض در دستگاه مختصات بدست آوریم کافی است معادله  خط عمود گذرنده از نقطه را بدست آورده و سپس نقطه تلاقی آن خط  با خط مفروض را، نقطه وسط در نظر گرفته و مختصات نقطه قرینه را با کمک فرمول مختصات نقطه وسط بدست آوریم.

البته با فرمول زیر نیز میتوان آنرا محاسبه کرد:

تست.قرینه نقطه (2و1-)  نسبت به خط   3X+4Y+20=0  کدام است؟

1)(6,7)                            2)(6-,7-)                         3)(7,6)                           4)(7-,6-)