اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

طرح درس سالانه

ردیف

ریاضی تجربی انسانی توضیحات   
1

حسابان 1

حسابان 2

 

ریاضی 1

 

ریاضی و آمار 1  
2

هندسه 1

هندسه 2

هندسه 3

ریاضی 2 ریاضی وآمار 2  
3

آمار و احتمال

ریاضیات گسسته

 

ریاضی 3 ریاضی و آمار3