اطلاعیه فراخوان آزمون عملکردی

شیوه نامه مسابقه طراحی تکلیف عملکردی کتاب ریاضی 1 پایه دهم

تکالیف عملکردی از ابزارهای کارآمد تعمیق یادگیری و سنجش کلاسی میباشند. اهمیت تکالیف در فرآیند آموزش ریاضی تا حدی است که برخی پژوهشگران تکلیف را کانون و مرکز یادگیری ریاضی میدانند.
"مهمترین مزیت تکالیف عملکردی این است که میزان توانایی دانش آموزان در زمینه کاربرد دانش و اطلاعات آموخته شده را نشان می دهد". تکالیف این قابلیت را دارند که با اهداف سنجش تکوینی و حتی
تراکمی(پایانی) به کار روند و سطح بالای یادگیری دانش آموزان را کنترل نمایند.
مسابقه طراحی تکالیف عملکردی با هدف ایجاد و انتشار بانک سوالات عملکردی با کیفیت در درس ریاضی 1 (پایه دهم) برای دسترسی همکاران سراسر کشور به اینگونه تکالیف و استفاده از آن در محیط کلاس است.
مخاطبین: تمامی دبیران ریاضی متوسطه دوم
گام های اجرایی:
شرکت کنندگان در مسابقه باید یک موضوع از کتاب ریاضی 1 را انتخاب کرده و تکلیفی طراحی نمایند.
مخاطبان میتوانند به صورت فردی یا در قالب گروههای دونفره در این محور شرکت نمایند.
 انتخاب مبحث و هدف یادگیری برای طراحی تکلیف، براساس برنامه درسی ملی، آزاد و به عهده شرکت کننده/کنندگان است.
 لازم است دو اثر برتر از هر استان، توسط سرگروههای استانی ریاضی متوسطه دوم، به دبیرخانه ارسال گردد.
حدنصاب امتیاز ۶۰ درصد برای ارسال آثار برتر، ضروری است.
 به همه آثاری که به دبیرخانه ارسال شود، گواهی شرکت تعلق میگیرد.
 به برگزیدگان کشوری رتبه های اول تا سوم( گواهی رتبه و جایزه در صورت تامین اعتبار اهدا خواهد شد.)
مهلت ارسال آثار، پایان دیماه می باشد