برگزاری کارگاه تاریخ دهم انسانی

در یکمین روز آذر ماه کارگاهی با موضوع مروری بر تاریخ دهم انسانی با رویکرد امتحان نهایی توسط گروه آموزشی استان قم برگزار شد. استاد حسین صادقی در این جلسه  ضمن مرور 8 درس اول کتاب اطلاعات ارزشمندی ارایه فرمودند.