آثار گروه ادبیات و اقتصاد در جشنواره

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه ادبیات »

 

enlightenedenlightenedمحور رسانه ، کلیپ smiley

      خانم آمنه ابن علی                  خانم مریم ظهرابی                خانم زهرا مرادبکلو                                                       

     بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه اقتصاد »

 

      enlightenedenlightenedمحور رسانه ، موشن گرافیک smiley

 

                    خانم زهرا علی اکبری                            خانم سهیلا شمشیری