معرفی کتاب

کتاب آموزش الکترونیک در حوزه یادگیری را معرفی می کنیم.

این کتاب، مرجع آزمون کتابخوانی گروه فناوری در فروردین ماه است.

 

                                                           دانلود کتاب