آثار گروه روانشناسی

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه روانشناسی »                                                                       

 

enlightenedenlightenedمحور رسانه ، کلیپ smiley

 

خانم هاجر هل اتایی        خانم بتول سمیعی           خانم مهری عظیمی           خانم زهره سادات اعتمادی

 

 

آثار گروه تاریخ ، جغرافیا ، دین و زندگی در جشنواره

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه تاریخ »                         

 

enlightenedenlightenedمحور تحلیل محتوای کتب درسی wink

  

           خانم زهرا قاسمی خاوه

 

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه جغرافیا »

 

enlightenedenlightenedمحور تحلیل محتوای کتب درسی wink

 

        خانم ها تیموری و عسگری             خانم معصومه سلیمی                 خانم مریم علیزاده

 

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه دین و زندگی »

 

enlightenedenlightenedمحور تحلیل محتوای کتب درسی wink

 

        خانم ها رنجبر ، محمدقلی پور ، ربانی نژاد

 

 

آثار گروه آزمایشگاه در جشنواره

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه آزمایشگاه »                         

 

enlightenedenlightenedمحور رسانه ، پوستر wink

 

 خانم مرضیه سرخیل ( رتبه اول)      خانم زهرا تلخاب ( رتبه دوم)        خانم ریحانه خزایی ( رتبه سوم)

 

بقیه آثار به ترتیب الفبا:smiley

   خانم لیلا ایمانی             خانم ثابت نژاد              خانم فاطمه حجازی               خانم زینب خداوردیان

  خانم محبوبه رمضانی       خانم فاطمه طیبی           خانم زهرا فرجی دانا              خانم مریم نجفی

 

                   

آثار گروه ادبیات و اقتصاد در جشنواره

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه ادبیات »

 

enlightenedenlightenedمحور رسانه ، کلیپ smiley

      خانم آمنه ابن علی                  خانم مریم ظهرابی                خانم زهرا مرادبکلو                                                       

     بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه اقتصاد »

 

      enlightenedenlightenedمحور رسانه ، موشن گرافیک smiley

 

                    خانم زهرا علی اکبری                            خانم سهیلا شمشیری