هوش مصنوعی

? هوش مصنوعی(AI)

 ماهنامه آموزشی ، تحلیلی  و اطلاع رسانی رشد فناوری آموزشی
 شماره ۸ - اردیبهشت ۱۴۰۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفا مطالعه  کنید. 

 

                          لینک دانلود