بازدید از منطقه جعفرآباد

در تاریخ 29 آبانماه به اتفاق سرگروه های دروس تاریخ، دین و زندگی، زمین شناسی و آمادگی دفاعی متوسطه نظری

از منطقه جعفرآباد بازدید به عمل آمد

گزارش تمامی بازدیدها به کارشناسی گروه ها تقدیم گردید

برنامه عملیاتی استان

برنامه عملیاتی بومی گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم در سال تحصیلی 99-98 پس از تأیید دبیرخانه راهبری توسعه مستقر در استان زنجان بر روی

نظـــــــارت و ارزیــــــابـی با تأکید بر نظارت بالینی و همتا

متمرکز گردید

برگزاری کارگاه درس پژوهی

در تاریخ 27 آبانماه

کارگاه درس پژوهی با حضور دبیران رشته علوم اجتماعی در محل ساختمان شهدای فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار گردید

استاد این کارگاه، آقای مقیمی سرگروه توسعه استان قم، به صورت کامل مباحث مربوط به درس پژوهی را تبیین کردند.

سرکار خانم کریمی اصل سرگروه علوم اجتماعی نیز اهم موضوعات مربوط به کتب درسی جهت موضوع درس پژوهی را عنوان کردند.

همکاران شرکت کننده نیز به بیان دیدگاه های خود در مورد موضوعات درس پژوهی در این کارگاه پرداختند.

تسلیت

برنامه سالیانه

با عنایت به برنامه عملیاتی سالانه دبیرخانه

محور فعالیتهای گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان در سال تحصیلی جاری

توســعه فــــرهنـــگ درس پـــــــــــــژوهـــــــی

می باشد

حضور سرگروه استان

با سلام و احترام 

روزهای حضور سرگروه آموزشی توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم به شرح زیر است:

آقای امیر حسین مقیمی

دوشنبه ساعت : 7:45 الی 12:30

مکان : خیابان شهید لواسانی - کوچه 33 - پلاک 4

تلفن :37715045-37757214