کارگاه آموزشی آزمایش های مرتبط با تدریس کتاب های شیمی دوره دوم متوسطه

گروه شیمی و گروه آزمایشگاه علوم استان قم برگزار می کند
کارگاه آموزشی آزمایش های مرتبط با تدریس کتاب های شیمی دوره دوم متوسطه
ویژه دبیران شیمی و آزمایشگاه علوم ناحیه 1 و 3 استان قم

دوشنبه ۵دی ماه ساعت ۱۵

مکان: پژوهش سرای پروفسور حسابی

اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم