نکات خواندني (3)

حساب هر روز را جدا نگه دارید،

امروز فقط امروز است و ربطی به دیروز و فردای شما ندارد

شورآینده رانداشته باشیدوغم گذشته رانخورید....

هر روزرا ازصبح تا شب برای همان روز زندگی کنید

 

چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند!

 

الماس حاصل فشارهای سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید، از فشارهای سخت نترسید.

خیلی خوب است که انسان زیباییها و خوبیها را ستایش کند و خوبیهای مردم رابیان کند.

مطمـئن باش

که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد

چون در هر بهار برایت گل میفرستد

و هر صبح آفتاب را به تو هدیه میکند