نکته ها

 

 

نکته ها:

 

انسان موفق شده است تا تمام اشکال حیات را کنترل کند ،زیرا زمان بیشتری را صرف رشد ونمو کرده است،اگر هنوز هم وقت بیشتری صرف کند واین زمان را عاقلانه بگذراند  ممکن است بیاموزد تا خود رانیز کنترل نماید و از نو بسازد.

 

 

به هر حال هدف زندگی ،زیستن است، حداکثر تجربیات را داشتن ، مشتاقانه وبدون ترس تجربیات جدیدتر وغنی تر را یافتن

 

اگر می خواهیم مردم را آن طور که واقعا هستند ، ببینیم باید آنها را بی هیچ قید وشرطی دوست بداریم.

اگر چنینن نکنیم ، ممکن است آنها هرگز حقیقت خودشان را برای ما آشکار نکنند و ما انهارا از دست بدهیم.