تسلسل محال است.

امتناع تسلسل

اکبر اسدعلیزاده

بطلان تسلسل علل و معلولها تا بى‏نهایت، از جمله مباحث مهم فلسفى وکلامى بوده، و بسیارى از مسایل مهم فلسفه مانند: مساله «اثبات واجب الوجود بالذات‏» و... بر آن مترتب است این مساله جایگاه بلند و خاصى در مباحث کلام و فلسفه دارد; چه این که مهم‏ترین مسایل علم کلام درباب اثبات واجب الوجود تعالى است، و همه موضوعات و مسایل علم کلام عاقبت‏به خداشناسى منتهى مى‏گردد.

ادامه مطلب: تسلسل محال است.