سؤالات تستی فلسفه چهارم

كدام دانش عهده دار تحقيق در اصول ومباني علوم تجربي است؟

1)فلسفه                           2)ماوراءالطبيعه                           3)فيزيك                          4)منطق

- جهت تبيين عقلاني مبناي كلي وپايه هاي اصلي علوم تجربي انسان به كدام دانش نيازمنداست؟

1)ترانس فيزيك                 2)فيزيك                                     3)فلسفه                          4)شيمي

- درباره ارزش واعتبارروش تجربي در شناخت طبيعت بحث مي كندوحدودتوانايي روش تجربي را معين مي سازد؟

1)منطق                            2)فلسفه                         3)فيزيك                         4)ماوراءالطبيعه

  - چرامباني واصول علوم تجربي در هيچ يك ازعلوم تجربي موردبررسي قرارنمي گيرندوفقط فلسفه مي تواندتحقيق دراين اصول راعهده دار شود؟

1- چون كه اين اصول ماهيت تجربي دارند.      2)چونكه اين اصول ماهيت عرفاني دارند.

 3 - چونكه اين اصول ماهيت كلامي دارند.        4)چونكه اين اصول ماهيت فلسفي دارند. 

 - مبناي خاص علوم انساني درحيطه تحقيق كدام دانش قرارميگيرد؟

1)انسان شناسي                 2)منطق                           3)فلسفه                          4)ماوراءالطبيعه

ادامه مطلب: سؤالات تستی فلسفه چهارم