نمونه سوالات کنکوری فلسفه چهارم

فصل اول

1- زبان مابعدالطبیعه ، استفاده از حروف و کلمات و جملات که همان ...است می باشد و هدفش ....است که انسان... (کنکور89)

الف-اشیاء و موجودات – به دست دادن تصویری جامع و صحیح از جهان هستی – جهانی شود عقلانی مشابه با جهان عینی

ب- اشیاء و موجودات – تفسیر وتعیین جایگاه هر موجود در زنجیره ی وجود- قادر به فهم جایگاه خود در آفرینش شود.

ج- اوصاف ظاهری موجودات - تفسیر وتعیین جایگاه هر موجود در زنجیره ی وجود - جهانی شود عقلانی مشابه با جهان عینی

د- اوصاف ظاهری موجودات - به دست دادن تصویری جامع و صحیح از جهان هستی – ر به فهم جایگاه خود در آفرینش شود.

2- انسان ، زمانی در آستانه ی تفکر فلسفی قرار می گیرد که.....طلب فلسفه به بیان صدرالمتألهین در گرو...است. (کنکور90)

الف- دچار حیرت شود – عبور ازفطرت اول به فطرت ثانی ب- دچار حیرت شود – گذر از ماهیات و وصول به «وجود»

ج- به صحنه ی«وجود» قدم بگذارد - عبور ازفطرت اول به فطرت ثانی

د- به صحنه ی«وجود» قدم بگذارد - گذر از ماهیات و وصول به «وجود»

3-کدام عبارت در مورد فطرت ثانی درست نیست؟ (کنکور 92 )

1) آدمی را از مناسبات زندگی هر روزه می گسلد و به تأمل در مورد آنها وا می دارد.

2) مسائلی را برای انسان ایجاد می کند، که در نظر بسیاری از مردم فاقد اهمیت است.

3) بدون کنار گذاشتن امور و مسائل روزمره ی زندگی ، نمی توان به آن رسید.

4) بیدار شدن ان در آدمی ، حساب سود و زیانهای مادی را در هم می ریزد.

فصل دوم

1-اسحاق بن حنین و حنین بن اسحاق که به ترتیب ،.........و.........بودند، به ترتیب ،مترجم کتب........و........بودند. (کنکور90)

الف- پدر – پسر – فلسفی – طبی ب- پدر – پسر – طبی- فلسفی

ج- پسر – پدر- فلسفی – طبی د- پسر – پدر- طبی – فلسفی

فصل سوم

1- ماهیت و وجود اشیاء در............ از هم جداست و این ، یعنی........... که از ..........ناشی می شود. ( کنکور 92 )

1)واقعیت – مغایرت مفهوم آنها – اصالت وجود 2) ذهن – مغایرت مفهوم آن دو- قوه ی انتزاع

3)ذهن – اعتباری بودن ماهیت – اصالت وجود 3) واقعیت – مغایرت آن دو – اصالت یکی و اعتباری بودن دیگری

فصل چهارم

1- در فهم قانون علیت بین دو مفهوم «وجوب و وجوب» تقدم از آنِ .......است و پیوستگی بین « علت و معلول » که در پرتو آن نظام جهان انتظام پیدا می کند ، اصل .....را رقم می زند و آن به این معنی است که............... (کنکور89)

الف- وجوب- وجوب علّی و معلولی – هر معلولی نیاز به یک علت تامه دارد.

ب- وجود- وجوب علّی و معلولی – هر معلولی نیاز به یک علت تامه دارد.

ج- - وجوب – سنخیت علت و معلول – از علت خاص معلول خاص نتیجه می شود.

د- وجود– سنخیت علت و معلول – از علت خاص معلول خاص نتیجه می شود.

2- اگر گفته شود :«هیچ چیز در جهان خود به خود و از روی صدفه و اتفاق ، پدید نمی آید به نفی.........که مبنای........است خط بطلان کشیده ایم. (کنکور90)

الف- قانون نظم – تمام علوم ب- اصل علیت – تمام علوم ج- قانون نظم – فلسفه و حکمت 4- اصل علیت – فلسفه و حکمت

3- اگر گفته می شود :«نظام عالم هستی ، نظامی وجوبی و قطعی است»معنای این عبارت اینست که .........مقدم بر........است. و آنجا که نظام جهان را به صورت دستگاهی منظم می یابیم بدان جهت که بین علت و معلول ........حاکم است.(کنکور90)

الف- وجود- وجوب- سنخیت ب- وجود- وجوب- هم زمانی ج- وجوب- وجود- هم زمانی د- وجوب- وجود- سنخیت

4- در اندیشه ی حکت مشاء،وساطت درتدبیر نظام هستی به عهده ی....است و به اعتقاد ابن سینا ،«واهب الصور »همان ....است.(کنکور90) الف- موجودات مجرد – عقل فعال ب- موجودات مجرد – آفریننده ی جهان

ج- اراده و مشیت باری تعالی – عقل فعال د- اراده و مشیت باری تعالی – آفریننده ی جهان

5-وقتی به یک نهال از هر جهت رسیدگی می کنیم و شرایط لازم برای رشد و سلامت آن را فراهم می کنیم ، لزوماً انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم ، این انتظار نشان دهنده ی چیست؟(کنکور 91)

الف- اصل سنخیت میان علت و معلول و نیز اصل ضرورت علّی که باعث پیوستگی قطعی موجودات است.

ب- اصل ضرورت علّی که از فروع اصل علیت و بیانگر نظام قطعی و لایتخلف جهان است.

ج- باور قطعی انسان از اصل سنخیت میان علت و معلول و پیوستگی میان موجودات.

د- باور همگانی و ناخود آگاه انسان نسبت به اصل ضرورت علی گه از فروع اصل علیت است.

6- کدام یک از ابیات ، صریح تر بر مضمون قاعده ی «الواحد» دلالت می کند. (کنکور 91)

الف- اگر یک ذرّه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای

ب- حمد بی حد را سزد ذاتی که بی همتاستی واحد یکتاستی هم خالق اشیاستی

ج- این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

د- حُسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آیینه ی اوهام افتاد

7- قوانین علمی ، بیان کننده ی رابطه ی .....بین دو پدیده اند که موارد ....را در بر می گیرد و کلیت آنها را می توان در.......جست و جو کرد. (کنکور 91) الف- ضروری – تجربه نشده – اصول عقلانی ب- احتمالی – تجربه شده- آزمون های تجربی

ج- ضروری – تجربه شده و تجربه نشده – اصول عقلانی د- ضروری – تجربه شده – اصول عقلانی و آزمون های تجربی

8- با توجه به مضمون بیت زیر کدام بیان مناسبت است؟(کنکور 91)

غیر این عقل تو حق را عقلهاست که بدان تدبیر اسباب سماست

الف- جهان منحصر به موجودات محسوس و مادی نیست و حواس ما از درک بسیاری از حقایق جهان ناتوان است.

ب- در حکت مشاء، فرشتگان با الهام از احادیث اسلامی ، عقول نامیده شده اند که همان مجردات هستند.

ج- علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و فیض خداوندی از طریق آنها و نیز از طریق عقول به عالم طبیعت می رسد.

د- مجردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل کرده و واسطه ی رسیدن آن ها به غایات خود هستند.

9- درک رابطه ی علیت در آغاز از.................ناشی می شود و سپس........ (کنکور 91)

الف- معلوم بالذات-به معلوم بالعرض مبدّل شده و صورت کلی می یابد.

ب- در صورت قاعده ی کلی از معلوم بالذات- به معلوم بالعرض مبدّل می شود

ج- تجربه- با انعکاس در ذهن به شکل قاعده ای کلی و عقلانی در می آید.

د- در صورت قاعده ی کلی از عقل - ملاک درستی هر تجربه محسوب می گردد.

10- هرگاه اساس استدلال خود را تقدم.....بر.....بگزاریم متوسل به برهان.......در اثبات.....شده ایم. (کنکور 90)

الف- وجود - وجوب – فارابی – ممکن الوجود ب- وجود - وجوب – ابن سینا – ممکن الوجود

ج- وجوب – وجود- فارابی- واجب الوجود د- وجوب – وجود- ابن سینا- واجب الوجود

۱۱- ابن سینا معتقد است که برهان وی در اشارات ، بهترین برهان در اثبات وجود خداست ؛ زیرا :( کنکور ۹۲)

الف-بر اساس محاسبات عقلی ما را به نتیجه می رساند.

ب- در آن فرض گرفته می شود که جهان هیچ در هیچ است.

ج- فقط یک مقدمه بدیهی در آن فرض گرفته شده است .

د- در آن از اصول و قواعد عقلی استفاده شده است .

فصل پنجم

1- مهمترین فیلسوف سیاسی اسلام که هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و ارای سیاسی عمده ای از خود باقی گذاشت، ......و نجات دهنده ی شیخ الرئیس از حیرت فهم مسایل متافیزیکی کتابِ .........و مؤسس فلسفه نبوی .........بود. (کنکور89)

الف- فارابی- مابعدالطبیعه ارسطو- فارابی ب- ابن سینا- مابعدالطبیعه ارسطو- ابن سینا

ج- فارابی- اغراض مابعدالطبیعه ی فارابی - فارابی د- ابن سینا- اغراض مابعدالطبیعه ی فارابی - ابن سینا

2- مؤسس فلسفه ی اسلامی در قالب یک نظام فلسفی با سرشت کاملاً استدلالی ،متکی به .......، .........بود و مرز جدایی فلسفه از سفسطه ،....ادراک آدمی است. (کنکور90)

الف- قیاس برهانی – ابن سینا – اختلاط واقعیت با ب- فلسفه ی ارسطویی – ابن سینا - اختلاط واقعیت با

ج- قیاس برهانی –ابو نصر فارابی – استقلال واقعیت از د- فلسفه ی ارسطویی – ابو نصر فارابی – استقلال واقعیت از

3-با توجه به آرای سیاسی و اجتماعی فارابی ، کدام مورد درست نیست؟

1) انسان برحسب خود ، موجودی اجتماعی است.

2) نیاز متقابل انسان ها به یکدیگر، عامل بر پایی جوامع بوده است.

3) نه تنها نیازهای مادی ، بلکه برترین نیازهای انسانی نیز در اجتماع بر آورده می شوند.

4) آدمیان بر حسب ضرورت و برای رفع نیازهاب اولیه ، اجتماع بشری را تشکیل داده اند.

 

فصل ششم

1-نماد صعب العبور بودن تکامل معنوی ، در اندیشه ی ابن سینا در .....به......تعبیر شده است و عارفی ، مثال و نمونه عالم کبیر می شود که مراحل سیر و سلوک طراحی شده در رساله ی ..........را به پایان رسانده باشد. (کنکور89)

الف- رسالة الطیر- کوه قاف – سلامان و ابسال

ب- رسالة الطیر- نورالانوار- حی ّ بن یقظان

ج- رساله ی حی ّ بن یقظان- کوه قاف – سلامان و ابسال

د- - رساله ی حی ّ بن یقظان-نورالانوار- حی ّ بن یقظان

2- عالیترین مضامین و دیدگاه های عرفانی ابن سینا در.........که جزیی از..........است به رشته ی تحریر در آمد که ابعاد مهمی از حکمت او را آشکار می سازد و صورت کامل عالم صغیر به اعتقاد ابن سینا کسی است که آخرین پرده ی حکایت سلوک را که در رساله ی.......آمده به پایان برساند. (کنکور89)

الف- منطق المشرقین – اشارات و تنبیهات- سلامان و ابسال

ب- سه داستان به زبان رمز و تمثیل– اشارات و تنبیهات- سلامان و ابسال

ج- منطق المشرقین -سه داستان به زبان رمز و تمثیل– حی ّ بن یقظان

د- سه داستان به زبان رمز و تمثیل- فلسفه ی مشرقی - حی ّ بن یقظان

3- در رسالات عرفانی ابن سینا ، شرق ، غرب ، پرواز پرنده و رسیدن به کوه قاف ، به ترتیب تمثیل چیست؟(کنکور 91)

الف-عالم مجردات – جهان طبیعت – سیر درونی نفس – بازگشت جهان به اصل خود

ب- جهان انوار ملکوتی – زمین – وصال عارف به حق –بازگشت جهان به اصل خود

ج-عالم انوار ملکوتی -عالم طبیعت- بازگشت جهان به اصل خود- وصال عارف به حق

د- عالم طبیعت- عالم انوار ملکوتی - سیر درونی نفس – بازگشت عارف به حق

فصل هفتم:

19- هرگاه برای تعیین حُسن و قُبح مسائل ، دست توسل افراطی به دامان عقل زده شود و بر عکس ، به ترتیب ،کدام اندیشه مطرح شده است و اولین منتقد ،علیه افراطی گری عقلی....بود . (کنکور90)

الف- اشاعره- معتزله – ابوالحسن اشعری ب- معتزله – اشاعره- ابوالحسن اشعری

ج-معتزله – اشاعره-ابوحامد امام محمد غزالی د- اشاعره- معتزله – ابوحامد امام محمد غزالی

فصل هشتم

۱شیخ اشراق یکی از مصادیق آیه ی شریفه ی«الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» را...می داند که به مدد... (کنکور89)

الف-پهلوانان و جوان مردانی یگانه پرست – توأم ساختن ایمان و عمل صالح به مرتبه ی «ولایت »رسیده اند.

ب- پهلوانان و جوان مردانی یگانه پرست – شیوه ی اشراقی به مقام عرفان دست یافته اند.

ج-آزادگانی رهیده از دام وساوس شیطانی - شیوه ی اشراقی به مقام عرفان دست یافته اند.

د- آزادگانی رهیده از دام وساوس شیطانی - توأم ساختن ایمان و عمل صالح به مرتبه ی «ولایت »رسیده اند.

۲- نقطه ی آغاز سفر معنوی انسان ، به اعتقاد شیخ اشراق......، که مرتبه ی ضعیف علم....است ، می باشد و با کسب تزکیه و تهذیب از......در حال سیر است تا به .....اکبر نایل شود. (کنکور89)

الف- مغرب نفس- حضوری – مغربی به سوی مشرقی –اشراق

ب- مغرب نفس-حصولی – مشرقی به سوی مغربی – اشراق

ج- مشرق اصغر- حصولی- مشرقی به سوی مغربی – مشرق

د- مشرق اصغر- حضوری – مغربی به سوی مشرقی – مشرق

۳- پیام آیه ی شریفه ی « الحق من ربک » روشنایی بخش راه ...............شد که بگوید .............است. (کنکور90)

الف- سهروردی – حقیقت امری واحد و منسوب به منشأ واحد یعنی ذات الهی

ب- ابن سینا– حقیقت امری واحد و منسوب به منشأ واحد یعنی ذات الهی

ج- ابن سینا- عنایت که همان احاطه و شمول علم باریتعالی بر همه ی موجودات است ، نظام احسن را رقم زده

د- سهروردی – عنایت که همان احاطه و شمول علم باریتعالی بر همه ی موجودات است ، نظام احسن را رقم زده

۴- در مورد حقیقت و موطن آن از نظر سهروردی ، کدام مورد مناسب تر است ؟(کنکور 91)

الف- حقیقت امری واحد است که منشاء آن ذات الهی و وطن آن دل حکیمان است و راه های فراوانی به آن منتهی می شود.

ب- هر کس از حقیقت بهره ای دارد وامدار مبدإ حقیقت است و حکیمان یونان باستان ، از این جهت از سایر اقوام برترند.

ج- حقیقت امری واحد و منسوب به منشاء آن است که ذات الهی است و موطن آن ایران باستان است.

د- حقیقت ، خورشید واحدی است که به دلیل کثرت مظاهر ، تکثر می یابد و در دل حکیم وطن دارد.

۵- مضمون بیت زیر بر کدام یک از موارد دلالت دارد؟(کنکور 91)

نام فروردین نیارد گل به باغ شب نگردد روشن از اسم چراغ

الف- معلوم واقعیِ ما ،همان است که واقعیتش نزدِ ماست ، و علمِ به اشیاء خارجی ، با حضور صور در ذهن ممکن است.

ب- معلوم واقعیِ ما ،همان شیء خارج از ذهن است که واقعیت دارد و صورتی از آن در ذهن نقش می بندد.

ج- علم همواره از طریق صورتی که از شی ء در ذهن نقش می بندد ،پیدا می شود و بدون صورت ، علم غیر ممکن است.

د- صورت علمی اشیاء در ذهن ، مانند چراغ در شب ، روشنگر واقعیات اشیاء است.

1- شاگرد وفادار شیخ اشراق چه نام دارد و کدام یک از کتاب های زیر نوشته ی اوست ؟

1) شهرزوری-نزهه الارواح وروضه الافراح 2)مجد الدین جیلی-اصول فقه

3)ابن سهلان ساوی-البصائر انصیریه 4)ابن ابی اصیبعه-طبقات الاطباء

2- اقسام کتاب های سهروردی، منطبق با کدام گزینه است؟

1)کلامی-عرفانی-ترجمه ها و شروح- دعاها 2)فلسفی- عرفانی - ترجمه ها و شروح-دعاها ومناجات ها نامه ها

3)تلویحات-مطارحات-مقاومات 4)حکمه الاشراق –کلمه التصوف- الواح عمادی

3-شیخ اشراق در کدامیک از کتاب هایش مسائل فلسفی را از دیدگاه مشائیان مطرح نموده است.

1)مقاومات-حکمه الاشراق-تلویحات 2)مطارحات-مقاومات-هیاکل النور

3)تلویحات-مطارحات-مقاومات 4)حکمه الاشراق-کلمه التصوف- الواح عمادی

4- شیخ اشراق در کدامیک از کتابهایش، به شیوه خود آنها به مشائیان انتقاد کرده است؟

1)الواح عمادی-آواز پر جبرئیل -صفیرسیمرغ 2)حکمه الاشراق-عقل سرخ-لغت موران

3)تلویحات- مقاومات – تلویحاتر 4)مطارحات-تلویحات- مقاومات

5- کدامیک از کتاب های سهروردی ، فلسفه جدیدی راشامل می شود ؟

1)الواردات والتقدیسات 2)حمکه الاشراق 3)آواز پر جبرئیل 4)لغت مو ران

6- دعاها ومناجات نامه های شیخ اشراق به چه نامی معروفند و به چه زبانی تألیف یافته اند ؟

1)الواردات-فارسی 2)الواردات والتقدیسات –عربی 3)التقدیسات-عربی 4)المطارحات والمقاومات- فارسی

7- از دیدگاه سهروردی، تحقیق فلسفی به شیوه استدلالی محض........ و سیر وسلوک روحانی نیز بدون ترتیب عقلی استدلالی موجب ....... است .

1)بی حاصل-گمراهی 2)بی حاصل-بی حاصل 3)گمراهی-بی حاصل 4)گمراهی-گمراهی

8- شیخ اشراق«حکیم واقعی»را کسی می داند که:

1)به برهان و استدلال بهای چندانی ندهد. 2)صرفاً به سیروسلوک قلبی توجه کند.

3)تنها به استدلال و برهان عقلی بها دهد. 4)دانش و بینش را با هم آمیخته است

9- با درنظر گرفتن تقسیم بندی سهروردی از جویندگان معرفت، آنان که به صورت استدلالی توجهی ندارند و فقط به تصفیه ی نفس پرداخته اند در کدام دسته قرار می گیرند ونمایندگان این دسته چه کسانی هستند ؟

1)دسته اول-فارابی، ابن سینا                                       2 )دسته دوم-فارابی، ابن سینا

3)دسته سوم –حلاج، بایزید بسطامی، بوسهل تستری      4)دسته چهارم-حلاج، بایزید بسطامی، بوسهل تستری

10- از دیدگاه سهروردی، جهان هیچگانه از .......... خالی نیست ؟

1)امام متأله 2)عارف متأله 3)حکیم فاضل 4)عارف افضل

11-مقصود سهرودی از ریاست چیست ؟

1)ریاست از راه قهر و غلبه 2)ریاست ظاهری

3)حکیم متأله در ظهر مستولی است 4)امام متأله در ظاهر مستولی است و گاه نهانی

12- شیخ اشراق، کدام حکیم یوننی را «امام الحکمه» وپیشوای حکمای اشراق می داند ؟

1)سقراط 2)افلاطون 3)ارسطو 4)فیثاغورث

13- از دیدگاه شیخ الاشراق، حقیقت در دل حکیم جای دارد و هیچ سرزمین وقوم خاصی بردیگران برتری ندارد، مگر اینکه :

1)از حقیقت بهره بیشتری داشته باشد 2)از حقیقت و حکمت بهره بیشتری داشته باشد

3)از ثروت و رفاه شهری بیشتری داشته باشد 4)از شهرت و نام آوری بهره بیشتری داشته باشد

14- در جغرافیای عرفانی شیخ اشراق، و ستارگان مرئی که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته است کدام جهت است؟

1)مغرب کامل 2)مغرب وسطی 3)مشرق 4)مشرق وسطی

15-مقصود از مغرب کامل، در فلسفه شیخ اشراق چیست؟

1)جهان نورمحض 2)افلاک وستارگان 3)عالم ماده 4)جهان فرشتگان مقرب

16- سهروردی ازو اقعیت اشیاء به چه چیزی تعبیر می کند؟

1)تکلم 2)صوت 3)نور 4)قوه

17- شیخ اشراق قاعده امکان اشرف را در تبیین چه چیزی به کار برده است؟

1)مغایرت وجود و ماهیت 2)اصالت وجود 3)اصالت ماهیت 4)نظام آفرینش

18- در مورد انوار قاهره ، کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)تجلی نور الهی هستند 2)سراسر قلمرو هستی را پر کرده اند

3)نسبت به یکدیگر رابطه وجود بخشی دارند 4)هم رتبه و هم درجه هستند

19- در مورد ارباب انواع (انوار عرضی) کدام گزینه درست نیست ؟

1)تدبیر همه امور عالم طبیعت به عهده ایشان است 2)نسبت به یکدیگر رابطه وجود بخشی و علیت دارند

3)هم رتبه و هم درجه اند 4)طبقه ای از انوار قاهره هستند

20- کدام گزینه در مورد طبقه بندی عالم هستی و مراتب موجدات، از دیدگاه مشائیون واشراقیون غلط است؟

1)از دیدگاه مشائیون، عالم معقول زنجیره ای طولی از مجردات است

2)از دیدگه مشائیون عالم معقول بلافاصله بعد از جهان طبیعت قراردارد

3)در فلسفه اشراق، طبقه بندی عالم هستی به اثبات مرتبه دیگری از مجردات منجر شد

4)در فلسفه«اشراق»عالم معقول بلافاصله بعد از جهان طبیعت قرارد ارد.

21- تعابیر فلاسفه مشاء واشراق به ترتیب چه نامیده می شوند ؟

1)علیت-عشق فوق طبیعی 2)عشق فوق طبیعی-علیت 3)علیت-علیت 4)عشق فوق طبیعی-عشق فوق طبیعی

22- درباره دیدگاه فلسفه اشراق نسبت به ارتباط موجودات کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)دیدگاه فلسفه اشراق نسبت به ارتباط موجودات رابطه علیت و مباحث مربوط به آن را نفی نمی کند

2)دیدگاه فلسفه اشراق نسبت به ارتباط موجودات رابطه علیت و مباحث مربوط به آن را نفی می کند

3)فلسفه اشراق از زاویه ای عرفانی به موجودات و ارتباط بین آنها می نگرد.

4)فلسفه اشراق از زاویه ای معنوی به موجودات وارتباط بین آنها می نگرد

23- در فلسفه ی اشراق، اتحاد و در هم آمیختگی دانش نظری وبرون نگر فیلسوفان وذوق عرفانی و درون نگر عارفان، چگونه میسر گردید ؟

1)به برکت عبور از مرحله علم حصولی به عرصه ی علم حضوری 2)به برکت عبور از مرحله علم حضوری به عرصه ی علم حصولی

3)به برکت اثبات عالم مثال یا ملکوت 4)به برکت اثبات تجرد بعد خیال در انسان

24-صورت علمیه (صورت ذهنی) از آن جهت که بی هیچ واسطه واسطه ای خود را به ما نمایان می سزاد چه نام دارد و مثال آن کدام است؟

1)علم حصولی-علم به گل سرخی که در خارج از ذهن است . 2)علم حضوری –علم به صورت ذهنی گل سرخ

3)علم حصولی-علم به صورت ذهنی گل سرخ . 4)علم حضوری-علم گل سرخی که در خارج از ذهن است

25-هرعلم حصولی مبتنی بر کدام علم است ؟

1)تصور بدیهی 2)تصدیق بدیهی 3)علم با واسطه 4)علم حضوری

26-آگاه ما از اشیاء و موجودات، به کدام علم باز می گردد ؟

1)تصور یا تصدیق بدیهی 2)تصور وتصدیق غیر بدیهی 3)علم حضوری 4)علم حصولی

27-بدون .............. هیچ علمی حاصل نمی شود .

1)علم حضوری 2)تصور بدیهی 3)علم حصولی 4)تصدیق بدیهی

28-آنچه به طور مستقیم برای ما معلوم است چیست و به کدام علم دریافت می شود؟

1)شیء خارجی –علم حصولی 2)شیء خارجی –علم حضوری

3)صورت شیء خارجی-علم حضوری 4)صورت شیء خارجی-علم حصولی

29-آنچه که بدون واسطه نزد ما حاضر باشد وبه علم حضوری برای ما معلوم می گردد چه نامیده می شود ؟

1)معلوم مجازی 2)معلوم حقیقی 3)تصدیق بدیهی 4)تصور بدیهی

30-به شیء خارجی که خودش از ما غایب است وآگاهی ما نسبت به آن به واسطه صورت ذهنی است چه می گویند ؟

1)تصور وتصدیق بدیهی 2)تصور وتصدیق غیر بدیهی 3)معلوم بالذات 4)معلوم بالغرض

31-در علم حصولی هر چیزی که واقعیت آن نزد ما حاضر نباشد. بلکه تنها صورت ذهنی آن را در ذهن خود بیابی چه نامیده می شود ؟

1)معلوم مجازی 2)تصور بدیهی 3)معلوم حقیقی 4)تصور غیر بدیهی

32-در علم حصولی، «گل سرخ خارج از ذهن» و «صورت ذهنی گل سرخ» به ترتیب چه نام دارند؟

1)معلوم حقیقی –معلوم مجازی 2)معلوم بالذات –معلوم بالذات

3)معلوم مجازی- معلوم حقیقی 4)معلوم بالعرض –معلوم بالعرض

33-در کدامیک از موارد زیر صحبت از علم حصولی است ؟

1)علم به حالات نفس 2)علم به نفس 3)علم به صورت های ذهنی 4)علم به شیء خارجی

34-در مورد نفس، کدام گزینه درست نیست ؟

1)نفس ما به دلیل تجرد از ماده عین حضور است 2)هزگر از خودش پوشیده نیست

3)ما با نفس خود بدون هیچ واسطه ای در تماس هستیم 4)ما خود را از طریق صورت ذهنی درک می کنیم

35-کدام علم است که هر علم و ادراکی برآن استوار است ؟

1)علم حصولی 2)علم حضوری 3)تصور بدیهی 4)تصور وتصدیق بدیهی

36-از دیدگاه سهروردی «شناخت حقیقی چیست ؟

1)اتصال نفس با واقعیت و معلوم بالذات است 2)اتصال نفس با واقعیت و معلوم بالغرض است

3)اتصال نفس با صورت ذهنی و معلوم بالذات است 4)اتصال نفس باصورت ذهنی ومعلوم بالعرض است

37-کدامیک سنگ بنای همه شناخت و آگاهی ماست؟

1)علم حضوری به نفس 2)علم حضوری به حالات نفس 3)علم حصولی به نفس 4)علم حصولی به حالات نفس

38-سهروردی، درجات و مراتب شناخت وسیرانسان در مدارج حقیقت را چگونه توضیح می دهد ؟

1)با مفهوم نور و روشنایی 2)با مفهوم ظلمت و تاریکی 3)با مفهوم مشرق و مغرب 4)با مفهوم خیروشر

39-مقصود از «مشرق اصغر» در فلسفه سهروردی چیست ؟

1)مرتبه ی ضعیف علم حضوری نفس به خویشتن 2)مرتبه ی شدید علم حضوری نفس به خویشتن

3)نقطه ی پایان سفر معنوی نفس 4)عالم عقول

40-مقصود از «مشرق اکبر» در فلسفه ی سهروردی چیست ؟

1)مرتبه ی آغاز سفر معنوی نفس 2)مرتبه ضعیف علم حضوری نفس به خویشتن

3)عالم طبیعت 4)عالم عقول و نورانیت محض وقرب به نورالانوار

41-در فلسفه ی سهروردی ، هر مشرق نسبت به مشرق بالاتر در حکم ....... وهر مغرب نسبت به مغرب پایین تر در حکم ..... است .

1)مشرق-مشرق 2)مغرب-مغرب 3)مغرب-مشرق 4)مشرق-مغرب

42-در چه صورت، نفس انسان شایستگی صعود به مشرق های عالی تر را پیدا می کند ؟

1)تزکیه وتهذیب 2)دل بستگی به بدن 3)موافقت با هواهای نفسانی 4)مادی گرایی

43-شناخت حقیقت چگونه بدست می آید ؟

1)تنها با بحث واستدلال 2)با روش عقلی 3)با سیر در مراتب نورانیت نفس 4)با روش تجربی

 

درس۹

۱- نقطه پیوند چهار جریان فکری جهان اسلام چه نام دارد و بانی آن کیست؟

1)حکمت متعالیه-صدرالمتألهین شیرازی 2)حکمت متعالیه-ابن سینا

3)حکمت اشراق-سهروردی 4)حکمت مشاء –فارابی

۲-حکما«حسن و قبح»را مربوط به...............و متکلمین آن را مربوط به ....................می دانند.

1)زندگی انسان-خداوند 2)خداوند-زندگی انسان

3)زندگی انسان-خداوند وجهان هستی و انسان 4)خداوند و جهان هستی-زندگی انسان

۳-حکمت برهانی و حکمت جدلی به ترتیب عناوین دیگر کدامیک از دانشهای زیر از نظر حکما است؟

1)کلام-فلسفه 2)فلسفه-کلام 3)کلام-عرفانی 4)فلسفه-عرفان

۴-هدف عارف اینست که:

1)جهان را فهم کند. 2)جهانی شود عقلانی.

3)به حقیقت هستی متصل شود. 4)تصویری صحیح از جهان در ذهن خود داشته باشد.

۵-کدام گزینه به ترتیب بیانگر اهداف فیلسوف و عارف است؟

1)اتصال به حقیقت هستی-جهانی شود عقلانی

2)جهانی شود عقلانی-اتصال به حقیقت هستی

3)دفاع از اصول و اعتقادات اسلامی-جهانی شود عقلانی

4)جهانی شود عقلانی-دفاع از اصول و اعتقادات اسلامی

۶-اهداف کدامیک از مشرب های فکری زیر شبیه هم است؟

1)کلام-عرفان 2)فلسفه اشراق-فلسفه مشاء 3)کلام-فلسفه مشاء 4)فلسفه اشراق-عرفان

۷-کدمیک از اندیشمندان زیر است که سلوک قلبی را برای کشف حقایق لازم می داند.؟

1)شیخ اشراق 2)ابن سینا 3)فارابی 4)ابن رشد

۸-در کدامیک از مشرب های فکری زیر است که به همراهی عقل و ذوق عرفانی تأکید می شود، اما غلبه با روش ذوقی است؟

1)حکمت متعالیه 2)حکمت اشراق 3)حکمت مشاء 4)عرفان

۹-حکما، کلام و فلسفه را به ترتیب چه می نامند؟

1)حکمت جدلی-حکمت برهانی 2)حکمت متعالیه-حکمت جدلی

3)حکمت برهانی-حکمت جدلی 4)حکمت برهانی-حکمت متعالیه

۱۰-مظهر و نماینده کامل علم کلام شیعی کیست؟

1)قاضی عضدایجی 2)میر سید شریف جرجانی 3)خواجه نصیر طوسی 4)شیخ مفید

فصل دهم

۱- آنها که می گویند:« وظیفه ی عقل تنها در در دفاع از حقانیت دین است »همان........اند که ملاصدرا نظر....آن را ابراز داشت ودر بزرگترین اثر فلسفی خود به نام.........ابواب مسایل فلسفی را با مراحل سیر و سلوک قلبی عرفا مطابقت داد و مباحث کلی درباره یاحوال موجود را از آن حیث که موجود است ،در سیر فکر از.....اعلام کرد.(کنکور89)

الف- عارفان– مخاف – اسفار اربعه – حق ّ به خلق ب- متکلمان –موافق- شواهد الربوبیه- خلق به حق

ج- متکلمان – مخاف – اسفار اربعه – خلق به حق د- عارفان – موافق- شواهد الربوبیه-حق ّ به خلق

۲- مفسر فلسفه مشائی ابن سینا به روش اشراقی در قرن یازدهم......و واصل کننده ی فلسفه ی اسلامی به مرتبه ی کمال خویش و حکّ مهر حکمت متعالیه بر آن و تثبت شهرت آن.......بود و مهمترین دایرة المعارف فلسفی به زبان فارسی کتاب ......اثر........است. (کنکور89)

الف-میر داماد – ابن سینا- محاکمات- قطب الدین رازی ب- ملاصدرا- ابن سینا –درة التاج- قطب الدین شیرازی

ج- ملاصدرا- صدر المتألهین - محاکمات- قطب الدین رازی د- صدر المتألهین - درة التاج- قطب الدین شیرازی

۳- حکمت متعالیه فلسفه التقاطی نیست بلکه شیوه ای یگانه در تحقیق فلسفی است که ملاصدرا در آن :

1)به استدلال وبرهان عقلی اکتفا می کند 2)دو طریق برهان عقلی وشهود قلبی را با هم ترکیب می کند

3)به شهود قلبی اکتفا می کند 4)سه طریق شهود قلبی وبرهان عقلی و وحی قرآنی را با هم ترکیب می کند

۴-دیدگاه ملاصدرا درباره عقل ودین منطبق با کدام گزینه است؟

1) برای عقل در کنار دین ارزش مستقلی قائل نبود 2)معتقد بود که عاقل در خدمت شریعت است

3)وظیفه عقل را در دفاع از حقانیت دین می دانست 4)معتقد بود که عقل و دین حقیقت واحدی هستند

۵- این سخن از کیست و در کدام کتاب بیان شده است ؟

«عقل ودین در همه احکام خود با هم تطبیق دارند و حاشا که احکام شریعت انور با معارف یقینی وضروری عقلی تعارض داشته باشدو.»

1)شیخ اشراق-حکمه الاشراق 2)ملاصدرا-اسفار 3)ملاصدرا-مبدا ومعاد 4)شیخ اشراق-قصه غربت الغربیه

۶- در مورد نظر متکلمان درباره عقل و دین کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)معتقد بودند که عقل خدمت شریعت است 2)برای عقل در کنار دین ارزش مستقلی قائل بودند

3)عقل تنها می تواند اصول دین را به کمک استدلال ثابت کند 4)وظیفه و توانایی عقل تنها در دفاع از حقانیت دین است

۷- کدامیک از شخصیت های زیر در شرح خود بر اصول کافی در کتاب عقل و جهل به تفصیل سازگاری عقل و دین را بیان کرده است ؟

1)محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی 2)شیخ بهایی 3)میرزا آقا مهدی بیدآبادی 4)میرداماد

۸-در کدامیک از آثارش است که ملاصدرا ابواب مباحث فلسفی را با چهار مرحله سیروسلوک قلبی عرفا مطابقت دارد؟

1)اسرارالایات 2)مشاعر 3)اسفار اربعه 4)رساله سه اصل

فصل یازدهم

۱- بر اساس نظریه ی وحدت تشکیکی وجود، ملاک نیازمندی موجودات،..........آن هاست و هر موجودی ...... (کنکور 91)

الف- امکان- نمایان کننده ی ذات حق و تجلی آن است

ب- وجود – هم ذات حق را نمایان می سازد و هم آنرا می پوشاند.

ج- فقر وجودی- ذات حق را می پوشاند و حجاب آن می گردد.

د- حدوث مانند پرده ای است که وجود نامتناهی حق را می پوشاند .

۲-شعر زیر بیانگر چیست ؟

اعیان همه شیشه های گوناگون بود تا بید برآن پرتو خورشید وجود

هر شیشه که سرخ بود یازرد و کبود خورشید در آن همان که او بود نمود

1)حرکت جوهری 2)تشکیک وجود 3)اصالت ماهیت 4)اصالت وجود

۳-پایه و مبنای نظام فلسفی ملاصدرا (حکمت متعالیه) باکدام صل است ؟

1)اصل مغایرت وجود و ماهیت 2)اصالت وجود 3)حرکت جوهری 4)تشکیک وجود

۴- مطابق بحث اصالت وجود،اختلافی که از نظر خواص وآثار در موجودات دیده می شود به چه چیزی باز می گردد و چگونه تفسیر می شود؟

1)اختلاف موجود به علت ترکیب وجود یا غیر وجود است 2)اختلاف موجود در شدت و ضعف مرتبه وجودی آنهاست

3)اختلاف موجودات در اصل وجود آنهاست4)اختلاف موجودات به این سبب است که وجود حقیقت واحدی نیست .

۵-این مطلب که ذهن مفهوم وجود را به تبع ماهیت نزد خود می سازد به چه معناست ؟

1)ماهیت اصیل و واقعی است 2)وجود اصیل و واقعی است 3)ماهیت انتزاعی است 4)چیستی اعتباری است

۶-شعر زیر بیانگر چیست ؟

کثرت اندر وحدت است و وحدت اندر کثرت است این در آن مضمر بود آن اندرین پیداستی

1)اصالت وجود 2)فقروجودی 3)تشکیک وجود 4)حرکت جوهری

۷- کدام گزینه بیانگر نظر میر داماد است؟

1)ماهیت در خارج از ذهن واقعیت دارد و وجود نتیجه انتزاع ذهن از آنست.

2)وجود در خارج از ذهن واقعیت دارد و ماهیت نتیجه انتزاع ذهن از آنست.

3)وجود وماهیت هر دو خارج از ذهن واقعیت دارند.

4)وجود و ماهیت هر دو اعتباری بوده معقول به تشکیک اند.

۸-ازبیت:«وجوداندرکمال خویش جاری است تعین ها اموری اعتباری است»کدام گزینه استفاده می شودکه موردتأییدحکمت متعالیه است.

1)ذهن مفهوم موجود را به تبع وجود، نزد جود می سازد ولی وجود اعتباری است.

2)ذهن مفهوم ماهیت را به تبع وجود، نزد خود می سازد ولی وخود اصیل است.

3)ماهیت و وجود در عالم ذهن متغایرند ولی در خارج اتحاد دارند.

4)ماهیت و وجود به لحاظ خارجی دوئیت دارند ولی در ذهن متحدند.

۹-اعتقاد به مسأله«اصالت وجود» تنها با پذیرش کدام مورد میسر و در آن صورت تفاوت و کثرت اشیاء بر اسا کدام تبیین عقلانی می شود؟

1)اشتراک معنوی وجود-حرکت جوهری 2)اشتراک معنوی وجود-تسکیک وجود

3)اشتراک لفظی وجود-تشکیک وجود 4)اشتراک لفظی وجود-حرکت جوهری

۱۰-نظریه فقر وجودی بر کدام اصل استوار است و در چه زمینه ای است؟

1- اصالت وجود – مغایرت وجود و ماهیت 2- اصالت ماهیت – مغایرت وجود و ماهیت

3- اصالت وجود – ملاک نیازمندی معلول به علت 4- اصالت ماهیت – ملاک نیازمندی معلول به علت

۱۱- طبق کدام نظریه است که ملاک نیازمندی معلول به علت در ضعف و نقص مرتبه وجودی آن است

1- امکان فقری ( فقر وجودی ) 2- حدوث زمانی 3- امکان ذاتی ( امکان ماهوی ) 4- حدوث ذاتی

۱۲- کدام گزینه به ترتیب بیانگر اصول و مسائل حکمت متعالیه است؟

1-اصل واقعیت مستقل از ذهن – مغایرت وجود ماهیت – مواد ثلاث – علت و معلول

2-اصالت ماهیت – تشکیک وجود – فقر وجودی – حرکت جوهری

3- وحدت در کثرت در وحدت – اصالت وجود – فقر وجودی – حرکت جوهری

4-اصالت وجود – تشکیک وجود – فقر وجودی – حرکت جوهری

۱۳- طبق اصول حکمت متعالیه موجودات عالم از حیث وجود خود و از آن جهت که بهره ای از وجود دارند .

1-وجود نامتناهی حق را آشکار نمی کنند 2-نشانه ای از وجود نامتناهی حق هستند

3- نشانه ای از وجود نامتناهی حق را اشکار می کنند 4- وجود نامتناهی حق را پنهان می سازند

۱۴- پاسخ ملاصدرا به طرفداران اصالت و ماهیت که حرکت جوهری را به علت ترس از گم شدن متحرک انکار می کنند منطبق با کدام گزینه است؟

1همانطور که با گسترش جسم در ابعاد سه گانه که هویت آن را به خطر می اندازد حرکت نیز هویت آن را به خطر می اندازد

2- گسترش جسم در ابعاد سه گانه هویت آن را به خطر نمی اندازد اما حرکت هویت آن را به خطر می اندازد

3- گسترش جسم در ابعاد سه گانه هویت آن را به خطر می اندازد اما حرکت هویت آن را به خطر نمی اندازد

4-همانطور که گسترش جسم در ابعاد سه گانه هویت آن را به خطر نمی اندازد حرکت نیز هویت آن را به خطر نمی اندازد

۱۵- در پرتو کدام اصل است که انسان هویت ثابتی نیست بلکه وجودی سیال است که از پایین ترین درجات تا بالا ترین درجات عرصه حرکت و تغییر اوست

1-فقر وجودی 2- تشکیک وجود 3- حرکت جوهری 4- اصالت ماهیت

۱۶- ملاصدرا کدامیک ازمسائل دشوار فلسفی زیر را در پرتو اصل حکمت متعالیه به بهترین شکل حل کرد

1-ارتباط خدا با جهان–مسئله حدوث و قدم عالم– رابطه نفس و بدن–اصالت ماهیت

2-مسئله شناخت– معاد جسمانی– اصالت ماهوی–ارتباط خدا با جهان

3- مواد ثلاث–مسئله حدوث وقدم عالم– وجود ذهنی–مسئله شناخت

4- وجود ذهنی– رابطه نفس و بدن– مسئله حدوث و قدم عالم– ارتباط خدا با جهان

۱۷- مرحوم صدرامتالهين بر اساس كدام مساله فلسفي به اثبات حركت جوهري مي پردازد و كدام مساله اعتقادي در سايه حركت جوهري مفهوم روشني پيدا مي كند و همه عالم هستي را در بر مي گيرد ؟

1- اصالت وجود – نبوت 2- بداهت مفهوم وجود – نبوت 3- اشتراك معنوي وجود – معاد 4- اصالت وجود – معاد

۱۸- كدام مورد از آثار اثبات حركت جوهري توسط مرحوم صدرالمتالهين است و مفهوم آن چيست ؟

1- حدوث زماني عالم كه هر موجودي در متن خود عدمي را به همراه دارد .

2- حدوث ذاتي عالم هر موجودي در مقابل خود عدمي را به همراه دارد .

3- معاد كه منحصر به انسان و موجودات زنده كره زمين است .

4- معاد كه منحصر به انسان و كره زمين نيست بلكه تمام كائنات را در بر مي گيرد

۱۹-از افق حركت جوهري مرحوم صدرامتالهين ، كدام گزينه درباره سر منزل كاروان جهان ( معاد ) صادق است ؟

1-معاد مسئله اي است كه به كره زمين منحصر است . 2-معاد امري است كه تمام كائنات را در بر مي گيرد .

3- معاد امري است كه قسمتي از كائنات را در بر مي گيرد 4-معاد مسئله اي است كه به انسانها منحصر است .

۲۰- مبحث حركت جوهري از كدام فيلسوف اسلامي است و بر پايه اعتقاد به كدام مساله فلسفي به اثبات رسيده است ؟

1- مرحوم علامه طباطبائي 2- حكيم سبزواري – امتناع تناقض

۳- شيخ اشراق – تشكيك وجود 4-ملاصدرا – اصالت وجود

 

درس دوازدهم

۱- كدام يك از موارد زير است كه زير بناي شناخت را در انسان تشكيل مي دهند ؟

1-اصل عليت و فروع آن 2- اصل سنخيت علت و معلول

3- اصل ضرورت علي و معلولي 4-تقدم وجوب بر وجود

۲ -انكار كدام اصل است كه رشته وجودي بين اشياء و موجودات جهان را پاره مي كند و شناخت ما را نسبت به قوانين هستي مخدوش مي نمايد ؟

1- اصل مغايرت وجود و ماهيت 2- اصل اصالت ماهيت 3- اصل عليت 4-اصل وجوب علي و معلولي

۳-نظريه انكار اصل عليت در فلسفه جديد غرب ، نخستين بار توسط چه كسي مطرح شد ؟

1- جان لاك 2- ديويد هيوم 3-جان استوارك ميل 4- توماس هابز

۴- از نظر ديويد هيوم ، مبناي همه شناختهاي بشر كدام است ؟

1- علم حضوري 2- علم حصولي 3-عقل 4- تجربه

۵- با توجه به نظريه علامه طباطبائي مبناي همه شناختهاي بشر كدام است ؟

1- تجربه 2- معلوم بالعرض 3-علم حضوري 4- علم حصولي

۶-از ديدگاه ديويد هيوم ، كدام مورد تنها راه آگاهي از جهان است ؟

1- عقل 2-تجربه 3- معلوم حقيقي 4- معلوم بالعرض

۷-كداميك از شخصيتهاي زير معتقد است‹‹تعاقب دو حادثه كه يكي از آنها مقدم و ديگر موخر باشد،به تاثير و تاثر ( عليت و معلوليت ) ميان آنها گواهي نمي دهد ؟

1- علامه طباطبايي 2- ديويد هيوم 3-ابن سينا 4- جان لاك

۸-طبق نظريه اي كه عقلي بودن اصل عليت را انكار مي كند ، اعتقاد عمومي به اصل عليت ناشي از چيست ؟

1- عادت ذهني 2- ادراكات حقيقي 3-معلوم بالذات 4- معلوم حقيقي

۹-با توجه به نظريه ديويد هيوم درباره اصل عليت ، كدام گزينه درست است ؟

1- عليت رابطه اي واقعي ميان پديده ها و حوادث جهان است

2- عليت به مدد علم حضوري به دست مي آيد .

3- عليت يك اصل تجربي نيست

4- عليت رابطه اي قراردادي و جعلي است .

۱۰-كداميك عليت را رابطه اي مي داند كه ذهن در اثر عادت ، بين مشاهدات مكرر خود از حوادث برقرار مي سازد ؟

1--علامه طباطبايي 2- ابن سينا 3- ديويد هيوم 4- استوارت ميل

۱۱- كداميك از موارد زير است كه حقيقتا ذهن را به رابطه عليت منتقل مي كند ؟

1- صرف تكرار دو حادثه پشت سرهم 2- تكرار حوادث خاص

3-تكرار حوادث خاصي كه در آنها تاثير و تاخر نيز حاكم است 4- تكرار حوادث سالم

۱۲-صرف تعاقب دو حادثه كه يكي از آنها مقدم و ديگري موخر باشد :

1- به وحدت و كثرت ميان آنها گواهي نمي دهد.

2- به تاثير و تاثر و عليت و معلوليت ميان آنها گواهي نمي دهد .

3- وجود معلول را نقض نمي كند .

4- وجود علت را نقض نمي كند .

۱۳- در چه صورت لازم است كه برق را علت رعد و روز را علت شب بدانيم ؟

1- ريشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب حوادث خاصي باشد .2- ريشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد .

3- ريشه اعتقاد به اصل عليت تاثير و تاثر باشد . 4- ريشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب حوادث خاص و عليت و معلوليت باشد .

۱۴- كداميك علت قبول اصل عليت را تعاقب حوادث متوالي مي داند ؟

1- ديويد هيوم 2- علامه طباطبائي 3- جان لاك 4-ابن سينا

۱۵- با توجه به نظريه ديويد هيوم اگر تكرار حوادث متوالي ( با تقدم و تاخر خاص) ما را به مفهوم عليت منتقل مي كند ، پس :

1- بين تكرار حوادث متوالي و مفهوم عليت رابطه عليت برقرار است .

2- نظريه ديويد هيوم ، خودش را نقض نمي كند .

3- بين مفهوم عليت و تكرار حوادث متوالي رابطه عليت برقرار نيست .

4- بين رعد و برق رابطه عليت برقرار نيست .

۱۶- حكماي اسلامي اصل عليت را :

1- اصلي تجربي مي دانند . 2- اصلي قراردادي مي دانند .

3-اصلي عقلي مي دانند . 4- اصلي جعلي و ذهني مي دانند .

۱۷- كدام يك از شخصيتهاي زير و رد كدام اثرش است كه براي نخستين بار از مساله ريشه اعتقاد به اصل عليت گره گشايي كرد ؟

1- علامه طباطبائي – اصول فلسفه و روش رئاليسم 2- علامه طباطبائي – بدايه الحكمه

3- ابن سينا – شفا 4- ابن سينا – نجات

۱۸- چه كسي براي نخستين بار ، كيفيت پيدايش اصل عليت را در ذهن انسان تبيين كرد نشان داد كه عليت يك اصل غير تجربي و عقلي است ؟

1- ديويد هيوم 2- ابن سينا 3-توماس هابز 4- علامه طباطبايي

۱۹- استاد علامه همانند حكماي پيشين معتقد است كه :

1- علم حضوري از علم حصولي سرچشمه مي گيرد .2- در علم حصولي ما با معلوم بالذات ير و كار داريم .

3- علم حصولي از علم حضوري سرچشمه مي گيرد . 4- در علم حضور يما با معلوم بالعرض سر وكار داريم .

۲۰- در كداميك از موارد زير است كه ما با معلوم بالذات سر و كار داريم ؟

1- علم حصولي 2- علم حضوري 3- علم اكتسابي 4- علم غير بديهي

۲۱- از ديدگاه علامه طباطبائي ، كدام گزينه درباره كيفيت علم نفس به خود و حالات خود درست است ؟

1- نفس ، واقعيت خود را با واسطه در مي يابد .

2- نفس ، حالات خود را با واسطه ادراك مي كند .

3- نفس واقعيت خود را بي واسطه و حالات خود را با واسطه در مي يابد .

۴- نفس ، هم واقعيت خود و هم حالات خود را بي واسطه ادراك مي كند .

۲۲- با توجه به نظريه علامه طباطبايي،نفس انسان چگونه در مي يابد كه همه حالتهاو افعال او وابسته به نفس اوست كه به اين حالتها وجود مي بخشد

1- علم حصولي 2- غير ضروري 3- علم اكتسابي 4- علم حضوري

۲۳- رابطه نفس با امور نفساني اش ، چه نوه رابطه اي است ؟

1- تساوي 2- عام و خاص من وجه 3- عليت 4- عام و خاص مطلق

۲۴- بر اساس نظريه علامه طباطبايي ، رابطه عليت اولين بار در كجا و در چه ساحتي كشف مي شود ؟

1- در خود نفس،علم حضوري 2- در خود نفس،علم حصولي

3- در خارج از نفس،علم حصولي 4- در خارج از نفس ، علم حضوري

۲۵- مفهوم علت و معلول چگونه بدست مي آيد ؟

1- از انعكاس رابطه وجود دهنده نفس با احوال دروني اش و تبديل آن به علم حصولي

2- از انعكاس رابطه وجود دهنده نفس با احوال دروني اش و تبديل آن به علم حضوري

3- از انعكاس رابطه وجود دهنده احوال دروني نفس با خود نفس و تبديل آن به علم حضوري

۲۶-با توجه به نظريه علامه طباطبايي ، كدام گزينه صحيح نيست ؟

1- قانون عليت يك اصل تجربي نيست .2-قانون عليت به مدد علم حضوري به دست مي آيد.

3- قانون عليت اصلي عقلي است . 4- قانون عليت به مدد علم حصولي به دست مي آيد .

۲۷- چگونه مي توان در طبيعت به قوانين علمي دست يافت ؟

1- به كمك تجربه و با اتكا به اصل عقلي عليت 2- به كمك تجربه و با اتكا به اصل تجربي عليت

3- صرفا با اتكا به اصل عقلي عليت 4- صرفا با اتكا به اصل تجربي عليت

۲۸- انكار كدام قانون به منزله فورپاشي نظام جهان هستي و علم و دانش بشر است ؟

1- اصالت و ماهيت 2- مغايرت وجود و ماهيت 3- عليت 4- مواد ثلاث

۲۹- از ديدگاه علامه طباطبايي ، كداميك از موارد زير از علم حضوري نشات نمي گيرد ؟

1- وجوب و امكان 2- اشياء خارجي 3- علت و معلول 4- جوهر و عرض و قوه و فعل

۳۰- مفاهيمي كه پايه و اساس قضاياي بديهي بوده و تگيه گاه شناختند ، از ديدگاه مرحوم علامه طباطبائي نخستين بار در كجا كشف مي شوند

1- رابطه ذهن و عين به طريق حضوري 2- رابطه ذهن و عين به طريث عقلي

3- نفس در ساحت علم حضوري 4- ذهن در ساحت علم حصولي

۳۱- از ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي ، كيفيت پيدايش مفهوم اصل عليت در ذهن انسان از كدام طريق است ؟

1- -علم حصولي نفس به افعال و حالات خودش 2- علم حضوري نفس به افعال و حالات خودش

3-رابطه علم حصولي و معلوم بالعرض در ذهن 4- رابطه معلوم بالذات و معلوم بالعرض در ذهن

۳۲- ازديدگاه مرحوم علامه طباطبائي ، مفاهيم فلسفي همچون وجوب و امكان ، جوهر و عرض ، قوه و فعل و ..... چگونه بدست مي آيند ؟ از طريق.

1-معلوم باذات كه مبناي علم حصولي است .2- معلوم بالعرض كه مبناي علم حضوري است .

3- علم حصولي نفس به رابطه افعال و حالات خود . 4- علم حضوري نفس به رابطه افعال و حالات خود .

۳۳- كداميك از اصول زير بديهي و تكيه گاه تحقق در همه علوم و دانشها است ؟

1- اصل هويت 2- اصل امتناع تناقض 3- اصل عليت 4- هر سه گزينه

۳۴- كدام گزينه بيانگر ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي درباره اصل عليت است ؟

1- اصل عليت يك اصل تجربي است كه به مدد علم حضوري به دست مي آيد .

2- اصل عليت يك اصل عقلي است كه به مدد علم حصولي به دست مي آيد .

3- اصل عليت يك اصل تجربي است كه به مدد علم حصولي به دست مي آيد .

4- اصل عليت يك اصل عقلي است كه به مدد علم حضوري به دست مي آيد .

۳۵- از ديدگاه مرحوم علامه طباطبائي ، در علم حضوري ما با ...... سر و كار داريم .

1- معلوم بالعرض 2- معلوم مجازي 3- معلوم بالذات 4- معلوم غير حقيقي

۳۶-ديويد هيوم ريشه اعتقاد به اصل عليت را در چه چيزي مي داند ؟

1- تعاقب دو حادثه 2- علم حضوري نفس به افعال و حالات خودش

3- علم حصولي نفس به حالات خودش 4- رابطه معلوم بالذات و معلوم بالعرض در ذهن

۳۷- از ديدگاه كداميك ، رابطه عليت يك رابطه واقعي بين حوادث و پديده هاي جهان نيست بلكه يك رابطه جعلي و قراردادي است .

1- ديويد هيوم 2- مرحوم علامه طباطبايي 3- استاد شهيد مطهري 4- صدرامتالهين

۳۸- كداميك اعتقاد به اصل عليت را ناشي از عادت ذهني مي داند و عقلي بودن آن را انكار مي كند و چرا ؟

1- نظريه اي كه در فلسفه جديد شرق –چونكه اين نظريه مبناي همه شناختهاي بشر را تجربه مي داند .

2- نظريه اي كه در فلسفه جديد غرب – چونكه اين نظريه مبناي همه شناختهاي بشر را تجربه مي داند .

3- نظريه اي كه در فلسفه قديم شرق – چونكه اين نظريه مبناي همه شناختهاي بشر را عقل مي داند .

4- نظريه اي كه در فلسفه قديم غرب – چونكه اين نظريه مبناي همه شناختهاي بشر را عقل مي داند .

۳۹-براي نخسيتن بار در فلسفه اسلامي ......... در كتاب ......... از مساله ريشه اعتقاد به عليت گره گشايي كردند .

1- شهيد مطهري – شرح اسفار 2- حاج ملا هادي سبزواري – شرح منظومه

3- ملاصدرا- اسفار اربعه 4- علامه طباطبايي – اصول فلسفه و روش رئالسيم

۴۰- از ديدگاه مرحوم علامه طباطبائي كيفيت پيدايش مفهوم اصل عليت در ذهن انسان از كدام طريق است؟

1- رابطه معلوم بالذات و معلوم بالعرض در ذهن 2- رابطه علم حصولي و معلوم بالعرض در ذهن

3- علم حضوري نفس به افعال و حالات خودش 4- علم حصولي نفس به افعال و حالات خودش

۴۱كداميك از شخصيتهاي زير است كه به عنوان بزرگترين عارف جهان اسلامي شناخته شده است ؟

1- حمزه فناري 2- صدرالدين قونيوي 3- محي الدين عربي 4- قيصري

۴۲- كتابهاي آداب الصلوه ، شرح دعاي سحر، نوشته كدام شخصيت معاصر است ؟

1- امام خميني (ره) 2- علامه طباطبايي 3- ميرزا مهدي آشتياني 4- آقا محمد رضا قمشه اي

۴۳- تعليات بر شرح فصوص الحكم نوشته كداميك از شخصيتهاي اسلامي زير است ؟

1- علامه طباطبايي 2- امام خميني (ره) 3- قيصري 4- حمزه فناري

۴۴- سخن زير از آن كدام انديشمند معاصر است و درباره كدام كتاب بيان شده است؟

‹‹ آنان كه به فهم عميق اين كتاب نايل مي شوند ، در هر عصر وزماني از عدد انگشتان يك دست تجاوز نمي كند .››

1- علامه طباطبايي – مصباح الانس 2- استاد مطهري – فصوص الحكم

3- علامه طبا طبايي– فصوص الحكم ۴ - استاد مطهري – فصوص الحكم

۴۵-چه كسي در تشريح كتاب اصول فلسفه و روش رئالسيم ، پاورقي هاي بسيار آموزنده به اصل كتاب افزوده است ؟

1- علامه طباطبايي 2- آشتياني 3- قمشه اي 4- استاد مطهري

۴۶- كدام كتاب در دفع شبهات ديني و فلسفي ماديون نقش تعيي كننده اي داشته و راه را براي مباحث تطبيقي با فلسفه هاي ديگر هموار ساخته است ؟

1- بدايه الحكمه 2- نهايه الحكمه 3- شرح كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم 4-شرح اسفار

درس سیزدهم

۱-كداميك از عوامل زير به خودي خود نمي تواند موجب زوال يك فرهنگ و تفكر شود ؟

1- از دست رفتن ارزش فرهنگ ملتي براي آحاد آن ملت 2-ناديده گرفتن ميراث فرهنگي و ارزشهاي فكري

3- چشم دوختن به ارزشهاي بيگانه 4- گذشت زمان

۲- غريبان ، اساس فكر و تمدن را از ......... مي دانند .

1- يونان باستان 2- ايران باستان 3- بين النهرين 4- مصر

۳- طرز تفكري كه اساس فكر و تمدن كه اسا فكر وتمدن را از يونان باستان مي داند و براي فرهنگهاي ديگر اصالتي قائل نيست ، در كدام قرن به اوج خود رسيد ؟

1- 17 ميلادي 2- 18 ميلادي 3-19 ميلادي 20- 20ميلادي

۴- كدام گزينه بيانگر طرز تفكر هگل و فلسوفان نظير او درباره فرهنگ و تمدن غرب نسيت؟

1- فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصيل معرف كردند .

2- تمدن شرق را مقصد جريان تاريخ سشر وانمود كردند .

3- فرهنگ ساير ملل را جزيي از تاريخ فرهنگ غرب دانستند .

۴- مقصدئ جريان تاريخ بشر را تمدن غرب عنوان كردند .

۵-كدام يك از فيلسوفان زير است كه فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصيل معرفي كرد؟

1- هگل 2-لايب نيتس 3- شلينگ 4- كانت

۶- انگيزه اصلي خاور شناسان در تحيقيقاتي با نام خاور شناسي در غرب آغاز شد ؟

1- تنها فرهنگ اصيل فرهنگ شرق است – قرن هجدهم ميلادي

۲- تنها فرهنگ اصيل فرهنگ شرق است – قرن نوزدهم ميلادي

3- تنها فرهنگ اصيل فرهنگ غرب است – قرن هجدهم ميلادي

4- -تنها فرهنگ اصيل فرهنگ غرب است – قرن نوزدهم ميلادي

۷- متشرقين در تحليل هاي خود تمدن اسلامي را به چه قروني ختم مي كند ؟

1- قرون چهارم و پنجم هجري 2- قرون ششم و هفتم هجري

3- قرون هشتم و نهم هجري 4- قرون دهم و يازدهم هجري

۸-خاور شناسان دوران حيات هفتصد ساله تمدن و تفكر را منحصرا به كدام دوران مي دانند؟

1- دوراني كه درآن غريبان فرهنگ و تمدن را از ايران اخذ كردند.

۲- دوراني كه درآن غريبان فرهنگ و تمدن را از بين النهرين اخذ كردند.

3- دوراني كه در آن مسلمانان فرهنگ و تمدن را از يونان اخذ كردند.

۴- وراني كه در آن مسلمانان فرهنگ و تمدن را از بين النهرين اخذ كردند.

۹- براي خاور شناسان فلسفه اسلامي چگونه فلسفه اي است؟

1- تفصيل فلسفه يوناني 2- تفصيل فلسفه هندسي

3- تلخيص فلسفه چيني 4-تلخيص فلسفه عربي

۱۰- مستشرقين درباره فليسوفان مسلمان و در راس آن ابن رشد ، چه نظري دارند؟

۱- آخرين مروجان فلسفه مشايي در اندلس

۲- واطه اي براي حفظ ميراث ايرانيان و انتقال آن به غرب

۳- آخرين مروجان شيوه عقلي و استدلالي در اندلس

۴- واسطه اي براي حفظ ميراث يونانيان و انتقال آن به متفكران مسيحي

۱۱- از نظر استاد مطهري فلسفه قبل و بعد از فلسفه اسلامي به ترتيب بالغ بر چند مساله بوده است؟

1- 100 – 600 2- 200-700 3-300 – 700 4- 400- 900

۱۲-کدام گزینه بیانگر ویژگی های سنت فلسفی اسلامی است؟

1- عدم پیوند سازمانی- عدم وسعت نظر 2- پیوندسازمانی- وسعت نظر

3- تفکر واخلاق-پیوندسازمانی- وسعت نظر2-عدم پیوندسازمانی- وسعت نظر- تفکرواخلاق

۱۳- موجود بودن امکان گفت وگومیان فیلسوفان اسلامی ومتفکران دیگر مکاتب فلسفی بیانگر کدام ویژگی فلسفی اسلامی است؟

1- تفکر واخلاق 2- پیوندسازمانی 3-وسعت نظر 4- اخلاق وپیوندسازمانی

۱۴- کدامیک از موارد زیر ضامن حیات وپویایی یک فلسفه نیست؟

1- وسعت نظر 2- هم سنخی با دیگر اندیشه ها وفرهنگ ها 3- عدم وسعت نظر 4- ارتباط با دیگر اندیشه ها