سؤالات تستی فلسفه چهارم

كدام دانش عهده دار تحقيق در اصول ومباني علوم تجربي است؟

1)فلسفه                           2)ماوراءالطبيعه                           3)فيزيك                          4)منطق

- جهت تبيين عقلاني مبناي كلي وپايه هاي اصلي علوم تجربي انسان به كدام دانش نيازمنداست؟

1)ترانس فيزيك                 2)فيزيك                                     3)فلسفه                          4)شيمي

- درباره ارزش واعتبارروش تجربي در شناخت طبيعت بحث مي كندوحدودتوانايي روش تجربي را معين مي سازد؟

1)منطق                            2)فلسفه                         3)فيزيك                         4)ماوراءالطبيعه

  - چرامباني واصول علوم تجربي در هيچ يك ازعلوم تجربي موردبررسي قرارنمي گيرندوفقط فلسفه مي تواندتحقيق دراين اصول راعهده دار شود؟

1- چون كه اين اصول ماهيت تجربي دارند.      2)چونكه اين اصول ماهيت عرفاني دارند.

 3 - چونكه اين اصول ماهيت كلامي دارند.        4)چونكه اين اصول ماهيت فلسفي دارند. 

 - مبناي خاص علوم انساني درحيطه تحقيق كدام دانش قرارميگيرد؟

1)انسان شناسي                 2)منطق                           3)فلسفه                          4)ماوراءالطبيعه

ادامه مطلب: سؤالات تستی فلسفه چهارم

مهدی حایری یزدی

 

 

«مهدی حائری یزدی»

 

  آيت الله حاج شيخ مهدي حايري يزدي ، فرزند حاج شيخ عبد الكريم حايري يزدي ، در سال 1302 در قم متو لد گرديد. وي دروس معقول و منقول را تا سرحد اجتهاد در حوزه هاي علميه قم و تهران و فلسفه غرب را در آمريكا ، كانادا و آلمان فراگرفت. دكتر حايري يزدي به نمايندگي از آيت الله بروجردي ، رسيدگي به امور شيعيان را در آمريكا به عهده گرفت . او همچنين در آمريكا به تاليف تدريس و تحصيل و انجام وظايف مذهبي اشتغال داشت و در ده ها كنگره علمي و فلسفي شركت جست و به ايراد سخنراني پرداخت. استاد در سال 1358 به ايران بازگشت و تا سال 1362 به تدريس فلسفه و كلام اسلامي پرداخت . دكتر حايري يزدي سرانجام در روز پنجشنبه هفدهم تير سال 1378 شمسي در تهران به درود حيات گفت.
گروه : علوم انساني
رشته : فلسفه
گرايش : فلسفه آناليتيك/تحليلي

ادامه مطلب: مهدی حایری یزدی

نمونه سوالات تشریحی فلسفه چهارم

 

نمونه سؤال  تشریحی فلسفه چهارم

درس 2

1ـ اوضاع فرهنگي مسلمانان در دوران خلافت بني‌اميه چگونه بود؟

2ـ اوضاع فرهنگي مسلمانان در دوران خلافت بني‌عباس چگونه بود؟

3ـ در دوران خلافت بني‌عباس دو واقعه‌ي مهم رخ داد آن دو را بنويسيد.

4ـ ايرانيان پيش از اسلام چگونه با فرهنگ يوناني آشنا شدند؟

5ـ بيت‌الحكمه درشهر . . . . . و توسط . . . . . . تأسيس شد.

6ـ بيت‌الحكمه در چه زماني رونق يافت و چه تأثيري در فرهنگ مسلمانان داشت؟

7ـ اسكندر افروديسي از شارحان . . . . . . و ابن‌سينا او را . . . . . . . . ناميد.

8ـ ترجمه‌ي آثار فلاسفه‌ي يوناني به زبان عربي چه تأثيري در انديشه‌ي مسلمانان برجاي نهاد.

9ـ فلسفه‌ي اسلامي چگونه تأسيس شد.

10ـ فلسفه‌ي اسلامي در آغاز چه ناميده شد و چرا؟

ـ ـ چرا فلسفه‌ي اسلامي را در بدو تأسيس فلسفه‌ي مشّائي خواندند؟

11ـ متفكران مسيحي در قرن‌هاي مختلف تحت تأثير چه كساني قرار گرفته بودند؟

12ـ متفكران مسيحي از چه زماني تحت تأثير فلاسفه‌ي اسلامي قرار گرفتند؟

13ـ ترجمه‌ي آثار فلاسفه‌ي اسلامي به زبان لاتين چه تأثيري در تفكر مغرب زمين داشت؟

14ـ انديشه‌ي فيلسوفان مسلمان چگونه در رشد و بالندگي فلسفه‌ي مغرب زمين مؤثر واقع شد؟

15 ـ چه عاملي سبب شد كه از قرن سيزدهم به بعد، عنصري به نام عقل بر فرهنگ مسيحي تاثير گذارد؟

16ـ ابن‌سينا و ابن‌رشد چه تأثيري در تفكر مغرب‌زمين داشتند؟

17ـ متفكران معروف دانشگاه پاريس و دانشگاه آكسفورد را نام برده و بنويسيد تحت تأثير چه كساني قرار گرفته بودند؟

18ـ به نظر مورخين فلسفه، اصالت عقل اروپائيان در عصر جديد متأثر از كدام فلاسفه است؟

19ـ نام بزرگ‌ترين دايرة المعارف فارسي چيست و از كيست؟

20ـ كتاب «محاكمات» از كيست و موضوع آن چيست؟

ادامه مطلب: نمونه سوالات تشریحی فلسفه چهارم

نمونه سوال دیماه فلسفه چهارم

نمونه سوال  دیماه فلسفه چهارم

 

1

تعیین نمائید کدام گزینه صحیح و کدام گزینه غلط می‌باشد؟

الف) «وجود» اساسی‌ترین مفهوم و مدار همه‌ی بحث‌های فلسفه اولی می‌باشد.

ب) بیت الحکمه در دوران‌ هارون‌الرشید به توصیه یحیی برمکی در اسکندریه ساخته شد.

ج) هر واقعیت یگانه در جهان وقتی موضوع ادراک و شناخت قرار می‌گیرد به دو بخش تقسیم می‌شود.

د) «قطعیت و حتمیت سنن و نوامیس هستی» نتیجه اصل امتناع تسلسل است.

ه) از نظر فارابی نسبت رئیس به مدینه‌ی فاضله مانند عقل فعال در نظام هستی است.

25/1

2

هر یک از گزینه‌های سمت راست با کدام یک از گزینه‌های سمت چپ مناسبت دارد، گزینه‌ی درست را جلوی گزینه‌ی مربوط بنویسید.

الف) حضرت علی (ع) کمال اخلاص ابن رشد

ب) مترجم کتب فلسفی به ویژه آثار ارسطو عنایت

ج) شرط لازم و کافی اسکند افرودیسی

د) اشارات و تنبیهات علت تام

ه) تهافت التهافت حسین بن اسحق

ز) شمول علم باریتعالی بر همه موجودات نفی صفات زائد بر ذات خداوند

و) فاضل متاخرین ابن سینا

75/1

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف) به نظر گروه ............................. چون و چرا در مسائل اسلامی بدعت است.

ب) فلسفه اسلامی در آغاز به دلیل غلبه گرایش ارسطویی به فلسفه ............................. معروف شد.

ج) نخستین و مهمترین اصلی که می‌تواند مبدأ تحقیقات فلسفی قرار بگیرد اصل ............................. است.

د) حکماء مشاء با الهام از احادیث اسلامی، فرشتگان و ملائک را ............................. می‌نامند.

ه) از نظر فارابی «زعیم» و «رهبر» مدینه‌ی فاضله ............................. هستند.

و) به نظر ابن سینا طبیعت هر شیء آن را به سوی ............................. سوق می‌دهد.

ز) معتزله وجود ............................. را به دلیل احاطه علم خداوند به همه‌ی اعمال بندگان انکار می‌کردند.

ر) تدبیر امور معاش از موارد فطرت ............................. می‌باشد.

3

4

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) محتوای اصلی فلسفه اسلامی را چه چیزی تشکیل می‌دهد؟

ب) روش فلسفه اسلامی با سایر فلسفه‌ها تفاوت دارد یا شباهت؟ آن را بنویسید.

ج) «ابن سینا» و «ابن رشد» چه تاثیری در تفکر مغرب زمین گذاشتند؟

د) رابطه‌ای که در آن وجود و هستی داد و ستد می‌کشند کدام رابطه است؟ کدام بخش دهنده هستی و کدام بخش گیرنده هستی است؟

25/2

5

پاسخ کامل دهید.

1- مقصود از فطرت ثانی چیست؟ توضیح دهید.

2- عوامل موثر در تحول فرهنگی و نهضت ترجمه کتب علمی و فلسفی در زمان خلافت عباسیان کدامند؟

3- چرا مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن نیست؟ با مثال توضیح دهید.

4- تقسیمات وجود در بحث مواد ثلاث را بنویسید.

5- مقصود حکماء از قاعده‌ی «الشی مالم یجب ولم یوجد» چیست؟ چرا؟

6- برهان سینوی را در اثبات یک علت فاعلی واجب الوجود برای کل موجودات توضیح دهید.

7- دلیل فارابی در مدنی الطبع دانستن انسان چیست؟ او با این مفهوم چه هدفی را برای انسان ترسیم می‌کند؟

8- منظور از «طبیعت» در فلسفه‌ی ابن سینا چیست؟

9- تعبیر ابن سینا از جهان به عالم کبیر و از انسان به عالم صغیر چیست؟

10- مضمون «رساله الطیر» را از نظر ابن سینا شرح دهید.

11- کتاب «مقاصدالفلاسفه» و «تهافت الفلاسفه» را معرفی کنید و به چه منظوری نوشته شده‌اند؟

75/12