فصل دوم بخش اول

محاسبه تولید کل جامعه:

در تولید کل جامعه دو عضو فعالتر هستند. و آن دو :

 

خانوارها

1-صاحبان عوامل تولید     2- مصرف کننده

بنگاه های اقتصادی

1-خریدار عوامل تولید          2-تولید کننده

 

روشهای محاسبه:

 

1-روش هزینه ای: محاسبه ی کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها جریان می یابد.( مجموع هزینه های مصرفی تمام خانوارها) مسیر 4

 

2-روش درآمدی:محاسبه ی کل پولی که از طرف بنگاه ها به سمت خانوارها جریان می یابد.(مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده) مسیر 2

 

3-محاسبه ی مجموع ارزش افزوده ی بخش های مختلف اقتصادی(محاسبه ی ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی)

 

 

 

محاسبه به قیمت ثابت

-روش محاسبه ی میزان تولید کل عبارت است از: میزان تولید کل= مقدار کالا  ضربدر  قیمت هر واحد کالا

در مرحله بعدی میزان تولید کل به دست آمده را از میزان تولید سال پایه کم می کنیم تا مقدار افزایش تولید به دست آید.

-افزایش تولید ممکن است به سه دلیل زیر صورت بگیرد:

1.افزایش مقدار کالا(افزایش تولید)

2.افزایش قیمت هر واحد کالا (تورم)

3.افزایش مقدار کالا و افزایش قیمت هر واحد کالا

-برای این که محاسبه شده فقط نشاندهنده  ی تغییر میزان تولید کالا و خدمات (افزایش تولید )باشد؛ ارزش تولید هر سال را بر حسب قیمت کالا و خدمات در سال پایه محاسبه میکنیم.

-محاسبه ارزش تولیدات هر سال بر حسب قیمت کالاها و خدمات در سال پایه:

1-اثر تغییرات قیمت در محاسبه ی تولید کل را از بین می برد.

2-تغییرات قیمت ،فقط نشاندهنده ی تغییر میزان تولید کالاها و خدمات خواهد بود.

 

جمع بندی فصل دوم -بخش اول

برخی شاخص های اقتصادی:

 

شاخص های اقتصادی

توضیحات

تولید ملی

میزان کل تولید کالا و خدمات در جامعه در طول یک سال

نشان دهنده:«قدرت اقتصادی جامعه» +« سطح رفاه» +«میزان پس انداز و سرمایه گذاری» +«امکان پیشرفت جامعه در آینده»

تولید ناخالص ملی

(G.N.P)

ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط اعضای یک ملت در طول یک سال (بدون توجه به هزینه های استهلاک)

میزان بالای آن،نشاندهنده ی «قدرت اقتصادی و تولیدی بیشتر»+ «بالا بودن بهره وری.»+«استفاده بهینه از همه عوامل تولید»

تولید نا خالص داخلی

(G.D.P)

ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در محدوده ی مرزهای جغرافیایی یک کشور در طول یک سال (بدون توجه به هزینه های استهلاک)

میزان بالای آن،نشاندهنده ی: وضیعت اقتصادی جامعه

تولید خالص ملی یا داخلی

محاسبه ی کل تولید جامعه ،با توجه به هزینه های استهلاک

تولید خالص ملی(داخلی)= هزینه استهلاک- تولید ناخالص ملی(داخلی)

درآمد ملی

مجموع درآمدهایی که در طول سال نصیب اعضای جامعه می شود.مانند درامد حقوق بگیران،صاحبان سرمایه.....

نشان دهنده:«قدرت اقتصادی جامعه» +« سطح رفاه»

شاخص های سرانه

سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد جامعه

حاصل تقسیم شاخص های اقتصادی بر جمعیت کشور.

نشان دهنده:« سطح رفاه و سطح زندگی»زیرا تاثیر تفاوت جمعیت را بر روی شاخص ها از بین می برد.

 

 

تعریف استهلاک: قسمتی از تولید جامعه که صرف جای گزینی سرمایه های فرسوده می شود.

در بسیاری از کشورها ؛معمولا مقدار شاخص ناخالص ملی و ناخالص داخلی به هم نزدیک ات،به جز کشورهایی که:

1-نیروی کار و سرمایه ی آنها در خارج از مرزها کار می کنند.(لبنان)

2-مهاجرت به آن کشور بسیار زیاد است و ورود سرمایه ی بالا به کشور دارند(هنگ کنگ)

 

مرور و جمع بندی فصل دوم -بخش نخست

افزایش تولید

-میزان تولید کالا و خدمات  نشان دهنده ی «قدرت اقتصادی»و « سطح رفاه اعضای جامعه» زیرا تولید بیشتر موجب «درآمد بیشتر»+«مصرف بیشتر» +«رفاه بیشتر»

حسابداری ملی.

تعریف: شاخه ای از مطالعات اقتصادی که به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی می پردازد.

موارد مورد محاسبه در حسابداری ملی:

1-سطح زندگی و درآمد مردم.

2-میزان پس انداز و سرمایه گذاری

3-تغییرات دو مورد فوق به واسطه ی اجرای برخی سیاستهای اقتصادی.

دلیل اهمیت مطالعه ی حسابداری ملی: بررسی تاثیر سیاستهای اقتصادی بر سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه و علاوه بر آن حسابداری ملی تصویر روشنی از وضیعت اقتصادی ارائه می دهد.

تعریف فعالیت تولیدی  از ذیدگاه حسابداری ملی:

تهیه ی کالا و خدمات یا افزایش ارزش کالاها و خدماتی که قبلا تهیه شده اند.

شرایط فعالیت تولیدی برای سنجش در حسابداری ملی

توضیحات

عبور از بازار

به ازای پول ،به مصرف کننده تحویل داده می شود.

تولید کالا و خدمات نهایی

فقط کالاهای نهایی در تولید کل جامعه محاسبه می شود؛زیرا کالاهای واسطه ای در بطن کالاهای نهایی قرار ردارند.

تولید در محدودی مکانی معین

شامل: تولید داخلی- کالاهای تولید شده در طول سال در داخل کشور(مردم کشور و خارجی های مقیم)

تولید ملی: کالاهای تولید شده در طول سال توسط یک ملت( در داخل  و یا خارج از کشور)

قانونی و مجاز بودن

اطلاعات دقیقی از آن در دست است.مورد تایید سازمانهای رسمی کشور است.

 

 

کالای نهایی: توسط تولید کنندگان عرضه و توسط مصرف کنندگان خریداری می شود.

کالای واسطه ای : توسط تولید کنندگان برای تولید کالاهای دیگر خریداری می شود.

مرور فصل 1 -بخش دوم

بخش دوم:

 

مفاهیم اولیه ی اقتصادی

تعریف

کالا

شیئی که  برای تامین یکی از نیاز های انسان به کار می رود با پرداخت پول

خدمات

کالای قابل لمسی نیست برای بدست آوردن آن پول پرداخت می شود یا نیازهای را رفع می کند که جنبه ی فیزیکی ندارند.

کالای مصرفی

توسط تولید کنندگان نهایی خریداری می شود و به مصرف می رسد .

کالای واسطه ای

توسط تولید کنندگان برای ادامه ی فرآیند تولید و تبدیل آنها به کالاهای دیگر خریداری می شود.

کالای با دوام

کالای مصرفی است که خودش مصرف نمی شود ولی در طول زمان خدمات آن مورد استفاده قرار می گیرد

کالای سرمایه ای

کالای با دوامی که در فرآیند تولید و توسط بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شود.

کالای ضروری

کالایی که برای تامین نیازهای اولیه مصرف کنندگان مصرف می شود.

کالای تجملی

کالایی که برای تامین نیازهای کم اهمیت تر مصرف کنندگان مصرف می شود.

هزینه فرصت

بیانگر چیزی است که برای بدست آوردن یک نیاز دیگر ، از آن صرف نظر کرده و آن را از دست داده ایم .

 

 

بازیگران عرصه اقتصاد جهان عبارتند از:

1-مصرف کنندگان

2-تولیدکنندگان وعرضه کنندگان کالاوخدمات

3-دولتها:نهادی است برای ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد.

4-سازمانها ی بین المللی: نهادی برای نظارت بر اقتصاد جهان

اهمیت اقتصاد و اهمیت علم اقتصاد.

-علت اهمیت اقتصاد از دیدگاه اسلام:تهدید اعتقادات انسان به دلیل در دسترس نبودن معاش.

-یکی از علل اهمیت روز افزون مسایل اقتصادی در جهان امروز:تاثیر عوامل اقتصادی بر همه ی جنبه های زندگی ملل

-علت اهمیت بسیار زیاد علم اقتصاد در عرصه ی مسایل اقتصادی: راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش می دهد.

 

فرض های اولیه ی علم اقتصاد

تعالیم اسلامی

نیازهای انسان،نامحدود(برای مصرف بیشتر)

نیازهای انسان،نامحدود(برای تعالی فکری)

منابع در دسترس: محدود

نعمتهای الهی:نامحدود

منابع در دسترس انسان : محدود(به دلیل سطح پایین دانش بشری و استفاده نادرست از منابع)

 

 

 

 

 

مرور و جمع بندی فصل اول -بخش اول

مرور و جمع بندی فصل 1(بخش اول)

تعریف علم اقتصاد:مطالعه انتخابهای بشر به صورت رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب که موارد استفاده متعدد دارند و نیازهای مادی نامحدود او +مدیریت رفتارهای فردی و جمعی انسان با ارایه بهترین انتخابها

نکات مهم در تعریف: «نامحدود بودن نیازها»+«محدود بودن منابع» +«قابلیت مصارف متعدد»

موضوع علم اقتصاد: مسئله انتخاب

هدف علم اقتصاد: راهنمایی انسان برای انجام بهترین انتخاب و بکارگیری بهترین روش جهت استفاده از منابع

روش علم اقتصاد:مشابه روش علوم تجربی(روش علمی)

مراحل روش علمی مطالعه ی مسایل اقتصادی به ترتیب:

1.مشاهده ی روابط علت و معلولی بین پدیده ها

2-جمع آوری اطلاعات

3-طبقه بندی اطلاعات

4-ارایه نظریه

5-بررسی و ارزیابی نظریه

6- رد یا قبول نظریه

امروزه کشف روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی ،موارد زیر را امکان پذیر ساخته است.

  • طراحی و اجرای سیاستها و و پیش بینی  نتایج طراحی آنها برای رسیدن به هدف خاص.
  • پیش بینی برخی مشکلات در عرصه ی اقتصادی و طراحی روش ها یی برای جلوگیری از بروز آن.

 

فهرست کتب موجود در گروه های آموزشی(2)

1- تاریخ تحلیل اقتصادی                                                         جوزف شومپتر  ترجمه: فریدون فاطمی

2- اقتصاد بخش عمومی                                                            دکتر جمشید پژویان

3- اقتصاد رشد و توسعه                                                         (2جلد)  دکتر مرتضی قره باغیان

4- تئوری اقتصاد کلان                                                            محمد روزبهان

5- روش تحقیق در علوم اجتماعی                                             مرتضی عزتی

6- جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آنها           مرکز تحقیقات دانشگاه مفید

7- مالیه عمومی و اقتصاد دولت                                              دکتر یدا... دادگر کرماجانی

8- تعدیل اقتصادی و نیازهای مدیریتی                                    دکتر محمد مهدی بهکش و همکاران

9- اقتصاد کلان (مجموعه تست)                                              دکتر محسن نظری و دکتر محسن زمانی

10- اقتصاد بین الملل (تئوری)                                              دومینک سالواتوره  ترجمه: هدایت ایران پرور  و حسن گلریز

11-درآمدی به مسائل اقتصادی -سیاسی جهان اسلام                 دکتر احمد ساعی

12- حقوق تجارت                                                                 دکتر محمود عرفانی

13- گزیده مسائل اقتصادی - اجتماعی                                    سازمان مدیریت و برنامه ریزی

14- اقتصاد (مجموعه تست)                                                  گروه مولفین نوبل

15- مالیات حکومتی از دیدگاه علی (ع)                                    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

16- اقتصاد در مکتب اسلام                                                  سید موسی صدر

17- و مجلات اقتصادی......

فهرست کتب موجود در گروه های آموزشی(1)

به اطلاع همکاران می رساند که فهرست کتب اقتصادی موجود در کارشناسی گروه های استان بر روی وب سایت قرار گرفت ، برای آگاهی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نام کتاب                                                                                           مولف:

1- خود آموز بورس                                                                    سید مجتبی فنایی

2- احکام فقهی بانکداری بدون ربا                                            دکتر سید عباس موسویان

3- نظام اقتصادی صدر اسلام                                                   دکتر هادی غفاری

4- اقتصاد خرد وکلان (تست)                                                   محمد علی جلالی

5- کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی                             امیر هوشنگ ساسان نژاد

6- تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر                      دکتر فریدون تفضلی

7- اقتصاد کلان                                                                    رودیگر دورنبوش استانلی فیشر   ترجمه: دکتر محمدحسین تیز هوش تابان

8- فرهنگ علوم اقتصادی                                                                                       دکتر منوچهر فرهنگ

9- آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی و اقتصادی (3جلد)                                       موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی

10 مجموعه مقالات همایش های ملی جهادی اقتصادی و هدفمندی یارانه                          دکتر علی رضا آقا یوسفی و علی اصغر عیوضی

ادامه مطلب: فهرست کتب موجود در گروه های آموزشی(1)