لیست کتب علمی -اقتصادی گروه استان

فهرست منابع علمی ( اقتصادی )موجود در کارشناسی گروه های  تکنولوژی گروه استان

1-تاریخ تحلیل اقتصادی                                                      جوزف شومپتر   ترجمه: فریدون فاطمی

2-اقتصاد بخش عمومی                                                         دکتر جمشید پژویان

3- اقتصاد و رشد وتوسعه                                                      (3جلد)دکتر مرتضی قره غیان

4- تئوری اقتصاد کلان                                                            محمد روزبهان

5- روش تحقیق در علوم اجتماعی                                             مرتضی عزتی

6-جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آنها           مرکز تحقیقات دانشگاه مفید

7-مالیه عمومی و اقتصاد دولت                                              دکتر یدا... دادگر کرماجانی

8- تعدیل اقتصادی و نیازهای مدیریتی                                    دکتر محمد مهدی بهکش و همکاران

9- اقتصاد کلان (مجموعه تست)                                              دکتر محسن نظری و دکتر محسن زمانی

10-اقتصاد بین الملل (تئوری)                                    دومینک سالواتوره  ترجمه: هدایت ایران پرور  و حسن گلریز

11- درآمدی به مسائل اقتصادی -سیاسی جهان اسلام                 دکتر احمد ساعی

12- حقوق تجارت                                                                 دکتر محمود عرفانی

13-گزیده مسائل اقتصادی - اجتماعی                                    سازمان مدیریت و برنامه ریزی

14- اقتصاد (مجموعه تست)                                                  گروه مولفین نوبل

15- مالیات حکومتی از دیدگاه علی (ع)                                    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

16-  اقتصاد در مکتب اسلام                                                  سید موسی صدر

17-  و مجلات اقتصادی.........

18-خود آموز بورس                                                                    سید مجتبی فنایی

19-احکام فقهی بانکداری بدون ربا                                            دکتر سید عباس موسویان

20- نظام اقتصادی صدر اسلام                                                   دکتر هادی غفاری

21-اقتصاد خرد وکلان (تست)                                                   محمد علی جلالی

22- کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی                             امیر هوشنگ ساسان نژاد

23- تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر                      دکتر فریدون تفضلی

24- اقتصاد کلان                                رودیگر دورنبوش استانلی فیشر   ترجمه: دکتر محمدحسین تیز هوش تابان

25-  فرهنگ علوم اقتصادی                                                                                       دکتر منوچهر فرهنگ

26- آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی و اقتصادی (3جلد)                      موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی

27- مجموعه مقالات همایش های ملی جهادی اقتصادی و هدفمندی یارانه            دکتر علی رضا آقا یوسفی و علی اصغر عیوضی