فصل سوم -بودجه

فصل سوم  بخش سوم

بودجهدولت

بودجه

تعریف بودجه: سندی است شامل پیش بینی درآمدها و هزینه ها ی عمومی طی یک سال که با قدرت اجرایی مشخص و عملیات معین در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده تنظیم می شود.

ویژگیهای بودجه:

1-مهم ترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور

2-دربردارنده و هماهنگ کننده ی هزینه های عمومی و درآمدهای دولت

3-سند پیش بینی و برنامه ی کار برای آینده

4-تعیین ارقام بودجه

5-پس از یک سال ,تفاوت ارقام پیش بینی شده با مخارج واقعی برآورد و درآمدهای واقعی وصول شده؛مشخص می شود.

-مراحل چهارگانه تهیه ی بودجه؛به ترتیب عبارت است از:

 

مراحل تهیه ی بودجه

توضیحات

تنظیم و پیشنهاد

-در ایران و در کلیه ی کشورهای دیگر؛تهیه و تنظیم بودجه توسط قوه ی مجریه صورت می گیرد.

-طبق اصل 52 قانون اساسی ؛لایحه بودجه توسط سازمان امور بودجه تدوین و پس از تصویب دولت ؛تا آذرماه هر سال به مجلس تقدیم می شود.

تصویب

طبق اصل 52 قانون اساسی ؛لایحه بودجه ابتدا در کمسیون بودجه بررسی و سپس در جلسه ی علنی مجلس مطرح می شود و تا قبل از پایان سال ؛به تصویب مجلس می رسد.

اجرا

لایحه بودجه پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون بودجه:لازم الاجرا در تمام دستگاه های دولتی

نظارت بر اجرا

بر عهده ی دیوان محاسبات که طبق اصل 54 و 55 مستقیما زیر نظر مجلس است و اعضای ی آن توسط مجلس انتخاب می شود.