بانک سوال

«نمونه سوالات  بخش یک، فصل اول اقتصاد»

1-انواع نیازهای انسان را نام ببرید و توضیح دهید؟

2-نکات مهم در مورد منابع و امکانات چیست؟شرح دهید.

3-بهترین استفاده از منابع و امکانات کدام است؟

4-هزينه فرصت را تعريف نموده و در اين مورد مثالي ذكر كنيد.

5-علم اقتصاد را تعریف کنید.

6-هدف از علم اقتصاد چیست؟

7-دلایل اهمیت علم اقتصاد را بنویسید.

8-ویژگیهای علم  اقتصاد در آموزه های اسلامی را شرح دهید.

9-بین وضعیت اقتصادی و استقلال فرهنگی ،سیاسی جامعه چه ارتباطی است؟

10-مفاهیم زیر را تعریف کنید.(کالا،خدمات،کالای مصرفی،کالای واسطه ای،کالاهای بادوام ،کالای سرمایه ای، کالای ضروری ،کالای تجملی)

11-برای مفاهیم زیر مثال بزنید.( کالا،خدمات،کالای مصرفی،کالای واسطه ای،کالاهای بادوام ، کالای سرمایه ای، کالای ضروری ،کالای تجملی)

12-بازیگران و فعالان عرصه اقتصاد را نام ببرید  و آنها را تفکیک کنید.

فصل دوم:

13-تولید چیست؟

14-انواع تولید را نام ببرید.

15-منظور از حیازت در تولید چیست؟

16-به چه نوع تولیدی احیا می گویند ،با مثال توضیح دهید.

17-دو مفهوم حیازت و احیا را با هم مقایسه نمایید.

18-با بیان یک مثال اشکال مختلف تولید را توضیح دهید.

19-انگیزه تولید کنندگان از تولید کالا چیست؟

20-انواع تولیدکنندگان بر اساس انگیزه های خود به چند دسته تقسیم می شوند؟

21-عوامل تولید را نام ببرید. و انها را شرح دهید.

22-سرمایه به چند دسته تقسیم می شود؟

23-دو مفهوم سرمایه مالی و فیزیکی را با هم مقایسه کنید.

24-مهمترین عامل تولید کدام است؟چرا؟

25-عوامل مولد انسانی به چند دسته تقسیم می شوند؟

26-ویژگی و مفهوم کارآفرین را توضیح دهید.

27-انواع حالتهای سازمان تولید را توضیح دهید.

28-انواع سازمانهای تولیدی به چند دسته تقسیم می شوند؟

29-منظور از هزینه های مستقیم تولید چیست؟

30-انواع پولهایی که با عناوین مختلف به نیروی کار تعلق می گیرد،کدامند،نام ببرید؟

31-درآمد چیست؟

32-منظور از سود و زیان در تولید چیست؟

33-نحوه محاسبه سود حسابداری را بنویسید.

34-نحوه محاسبه سود اقتصادی را بنویسید.

35-تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی در چیست؟

36-تولید کننده از چه راه هایی می تواند سود خود را افزایش دهد؟