نمونه سوال درس

1- هزينه فرصت را تعريف نموده و در اين مورد مثالي ذكر كنيد.

2-   چرا فعاليت هاي غير قانوني نظير قاچاق جزء فعاليت هاي توليدي يك كشور محاسبه نمي شوند؟

3- فعاليت كلاسي – در منطقه شما چه نوع فعاليت هايي انجام مي گيرد كه در حسابداري ملي محاسبه نمي شوند؟

4-      چرا مؤسسات توليدي ، ساليانه هزينه هايي بابت استهلاك را در نظر
مي گيرند؟

5-  روشهاي محاسبه ارزش كل توليدات را نام برده و بطور مختصر توضيح دهيد.

6- اگر جامعه دچار تورم باشد ، مقدار توليد كل محاسبه شده هر سال رقم
بزرگتري را نشان مي دهد : آيا اين به معني افزايش توليد است؟ چگونه در حسابداري ملي اين مشكل را حل مي كنند؟ توضيح دهيد.

10- انگيزه مصرف كنندگان از خريد كالا و انگيزه توليدكنندگان از توليد يك كالا چيست؟

11- مهمترين عوامل مؤثر در تقاضا براي كالا و مهمترين عوامل مؤثر در عرضه كالا را نام ببريد.

12- هنگامي كه قيمت از قيمت تعادل پايين تر باشد چه روي مي دهد؟ توضيح دهيد.

13- هنگامي كه قيمت از قيمت تعادل بالاتر باشد چه اتفاقي مي افتد؟ توضيح دهيد.

14- تفاوت هاي بازارهاي رقابتي و انحصار را در مورد قدرت انتخاب
مصرف كننده و قيمت و كيفيت كالا بنويسيد؟

15- اگر توليد كنندگاني كه با هم رقابت مي كنند ، دست از رقابت برداشته و با هم كنار بيايند چه اتفاقي مي افتد؟ بيان كنيد.

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش     از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش دوم »

16- آيا محصولات توليد شده مستقيماً به مصرف مردم مي رسند؟ توضيح دهيد.

17- هزينه هاي توليد را تعريف كرده و مثال بزنيد؟

18- تعاريف سود و زيان يك بنگاه توليدي را بيان كنيد.

19- اقدامات توليد كنندگان براي جلوگيري از ضرر را بيان كنيد.

20- توليد كنندگاني كه به كسب درآمد و سود در بلند مدت مي انديشند چه اعمالي را بايد انجام دهند؟

21- نيروي انساني را به چند دسته مي توان تقسيم نمود؟ نام ببريد.

22- مفهوم سرمايه مالي را بيان كرده و سهم آن را نام ببريد.

23- نيروي كار يك جامعه شامل چه نيروهايي است و چگونه در توليد جامعه تاثير چشمگيرتري خواهد داشت؟

24- به منظور تربيت نيروي انساني كارآمد و با دانش لازم در جامعه چه بايد كرد؟

25- در هر جامعه ، ميزان عرضه نيروي كار به چه عواملي بستگي دارد؟

26- تقسيم بندي جمعيت فعال را بنويسيد؟

27- آيا گروهي در گروه بزرگسال وجود دارند كه جزء جمعيت فعال محسوب

 نمي شوند؟ توضيح دهيد.

28- چرا نرخ اشتغال شاخص بسيار مهمي است؟ توضيح دهيد.

29- اگر در جامعه اي نرخ بيكاري بالا باشد چه رخ مي دهد؟ توضيح دهيد.

30- بيكاري پنهان و بيكاري فصلي را تعريف كرده و از هر كدام مثالي بزنيد.

31- عوامل مؤثر در بهره وري فردي هستند يا سازماني؟ چه عوامل ديگري در ميزان بهره وري مؤثرند؟

 

32- نظام سازماني كه بر كارايي و در نتيجه بهره وري فرد اثر مي گذارند چه مواردي

 مي باشد؟

33- يك سازمان مي تواند چگونه باشد؟ نام ببريد.

34- در يك سازمان پويا به منظور افزايش بهره وري نيروي انساني چه
فعاليت هايي در دستور كار مي تواند قرار گيرد؟ بنويسيد.

35- با ارتقاء بهره وري در يك مؤسسه كوچك و يا كل جامعه ، چه تغييراتي در توليد و رفع نيازها مي توان ايجاد كرد؟

36- آيا توسعه يافتگي از خارج و به كمك خارجيان به جامعه و كشور اهداء
مي گردد؟ توضيح دهيد.

37- پيش شرط توسعه علوم و فنون در جامعه چيست؟ و چه بايد كرد؟

38- چگونه افراد و مردم به عملكرد دستگاههاي اجرايي بي اعتنا نخواهند بود؟

39- چگونه مي توان انباشت سرمايه را در كشور سرعت بخشيده و امكان افزايش ظرفيت هاي توليدي را فراهم كرد؟ توضيح دهيد.

 

 

 

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش     از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش سوم »

 

40- از مشكلات مبادله پاياپاي (كالا با كالا) دو مورد را بيان كنيد.

41- مزاياي پول هاي فلزي طلا و نقره نسبت به اولين كالاهايي كه مورد استفاده قرار گرفتند چه بود؟ دو مورد از مهمترين مشكلات اين پول هاي فلزي را بنويسيد.

42- تفاوت سپرده مدت دار و سپرده پس انداز را بنويسيد.

43- ميزان نقدينگي را توضيح دهيد.

44- نقش اصلي پول در مبادلات چيست؟

45- دو مورد از پرداخت هاي آينده در معاملات تجاري را نام ببريد.

46- چگونه نشر اسكناس جديد موجب تورم مي شود؟

47- سياست انقباضي پول (كاهش حجم پول در گردش) به چند طريق انجام
مي گيرد؟ نام ببريد.

48- سپرده قانوني چيست؟ بانك مركزي نرخ سپرده قانوني را به چه منظور افزايش

 مي دهد؟

 

49- تنزيل مجدد يعني چه؟ بانك مركزي نرخ تنزيل مجدد را به چه منظور افزايش

 مي دهد؟

50- سياست بازار را توضيح دهيد.

51- سياست انبساطي پول (افزايش حجم پول در گردش) به چند طريق انجام
مي گيرد؟ نام ببريد.

52- سياست مالي چگونه انجام مي گيرد؟ سياست هاي مالي انبساطي و مالي انقباضي توسط دولت را بيان كنيد.

 

53- چگونه در قرون 16 و 17 ميلادي در اروپا مؤسسات اعتباري متوجه شدند كه

 مي توانند سپرده هاي مردم نزد مؤسسات را وام دهند؟ توضيح دهيد.

54- چك چه نوع سند اعتباري است؟

55- ظهر نويسي يعني چه و چه موقع انجام مي شود؟

56- عمليات مالي بانك ها را توضيح دهيد.

57- طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا شرط اصلي تسهيلات اعطايي بانك ها به مشتريان چيست؟

58- عقود مجاز در بانكداري اسلامي در مورد تسهيلات مالي اعطايي بانك ها به اشخاص را نام ببريد.

59- روش تامين مالي سرمايه گذاري واحدهاي توليدي و مراكز تجاري از طريق صدور اوراق بهادار چه مزايايي دارد فهرست وار بيان كنيد؟

60- سهم را تعريف نموده و تعريف شركت سهامي را بيان كنيد.

61- اوراق قرضه را تعريف نموده و ويژگي مهم اوراق قرضه را بيان كنيد.

62- اسناد خزانه را تعريف نموده و ويژگي اسناد خزانه را بيان كنيد.

63- تفاوت اوراق مشاركت و اوراق قرضه را بيان كنيد.

64- سه مورد از آثار و نتايج فعاليت هاي بورس در اقتصاد جامعه را فهرست وار بيان كنيد.

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش     از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش چهارم »

65- رشد اقتصادي يك مفهوم ..... و توسعه اقتصادي يك مفهوم ....... است؟

66- آيا هر افزايش توليدي را مي توان توسعه دانست؟ چرا؟

67- توليد يك كارخانه يخچال سازي در يكسال 000/100 و در سال بعد نيز 000/100 دستگاه همراه با تغييرات جديد بوده است ، به نظر شما اين كارخانه رشد داشته است يا توسعه؟ توضيح دهيد؟

68- درآمد سرانه به عنوان معيار سنجش رشد چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟

69- امروزه درآمد سرانه يك كشور چگونه و با چه واحد پولي تعيين مي گردد؟

70- سه شاخص مهم بعنوان معيار توسعه در كنار درآمد سرانه را نام ببريد؟

71- به نظر شما آيا كشوري كه رشد دارد توسعه يافته است؟ توضيح دهيد.

72-به نظر شما آيا خود بسندگي در نيازهاي اساسي را مي توان استقلال اقتصادي دانست؟ توضيح دهيد.

73- چگونه قدرت هاي بزرگ با تحريم كشورها شرايط خود را به آنها تحميل
مي كنند؟

74- در چه شرايطي قدرت هاي اقتصادي نمي توانند با تحريم كشورها شرايط خود را به آنها تحميل كنند؟

75- اگر كشوري بتواند نيازهاي اساسي خود را برطرف كند و به خارج وابسته نباشد اين مساله در چه مدت زماني مطلوب است؟ توضيح دهيد.

76- تاثير نوسانات اقتصادي در دو حالت استقلال اقتصادي و عدم استقلال اقتصادي را بيان كنيد؟

77- در حقيقت ..... بودن و وابستگي به درآمدهاي ناشي از توليد و صدور ...... مي تواند با نداشتن استقلال اقتصادي مترادف باشد.

78- آيا ايجاد نابرابري در توزيع درآمد براي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته در گذشته موفق بوده است چرا؟

79- آيا سياست فوق در مورد كشورهاي در حال توسعه امروزي مصداق دارد؟

80- بهترين ملاك براي تعيين سطح رفاه اجتماعي يك جامعه چيست؟ توضيح دهيد.

81- معيار خط فقر چيست؟ چه چيزي را در جامعه مشخص مي كند؟

82- براي سنجش وضعيت توزیع درآمد از معياري به نام ..... استفاده مي كنند و مهمترين ابزار مقابله با نابرابري توزيع درآمد ....... مي باشد.

83- وسعت و اندازه فقر در هر كشور با در نظر گرفتن دو شاخص ..... و ...... مشخص مي شود؟

84- شاخص دهك ها چگونه توزيع درآمد را نشان مي دهد؟ توضيح دهيد.

85- براي اجراي برنامه هاي توسعه برنامه ريزان اقتصاد بايد به چه عامل مهمي توجه كنند؟

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش      از كتاب اقتصاد دوم انساني

« نمونه سئوالات بخش پنجم »

86- نخستين دولت ها از چه زماني بوجود آمده اند؟

87- دولت ها در گذشته چه وظايفي را بر عهده داشتند؟

88- روابط دولت ها از نظر مالي با شهروندان خود به چند شكل عمل مي شد؟

89- امروزه دولت ها براي حل مشكل بيكاري چه مي كنند؟

90- تورم چگونه سطح رفاه عمومي را كاهش مي دهد؟

91- هدف دولت هاي در حال توسعه در دستيابي به رشد و توسعه چيست؟

92- چرا دولت ها سعي دارند توزيع درآمد را در كشور خود بهبود بخشند؟

93- چه كسي نظام كنترل دولتي را مورد حمله قرار داد؟

94- نظام اقتصادي كلاسيك به چه چيزي تاكيد داشت؟

95- چه كسي نظام اقتصاد آزاد را مورد انتقاد قرار داد؟

96- امروزه نقش دولت ها در اقتصاد كشورهاي سرمايه داري چيست؟

97- به چه دليل بخش خصوصي در بعضي رشته ها سرمايه گذاري نمي كند؟

98- دولت با وضع قوانين و سياست گذاري در اقتصاد نظير چه هدف هايي را تعقيب مي كند؟

99- تفاوت بودجه را با ساير صورت حسابها بنويسيد؟

100- اهميت بودجه كل كشور از نظر كسب مجوز قانوني براي دولت چيست؟

101- تبصره ها در بودجه چه چيزي را مشخص مي كنند؟

102- وظيفه ديوان محاسبات چيست؟

103- دو ويژگي ماليات مستقيم را بيان كنيد؟

104- دو ويژگي ماليات غير مستقيم را بيان كنيد؟

105- ايراد و اشكال نرخ ثابت مالياتي چيست؟

106- ويژگي نرخ تصاعدی طبقه اي چيست؟

107- تعريف ماليات بر نقل و انتقالات دارايي را بيان كنيد؟

108- حقوق و عوارض گمركي را بيان كنيد؟

109- تفاوت استقراض با ساير درآمدهاي دولت را بنويسيد؟

110- در چه حالتي انتشار پول جديد تورم به همراه دارد؟

111- در چه حالتي نشر اسكناس مي تواند باعث رونق اقتصادي شود؟

112- چرا دولت هزينه هايي را در جامعه انجام مي دهد؟

113- يارانه را تعريف كنيد؟

114- پرداخت هاي انتقالي را تعريف كرده و مثال بزنيد؟

115- مهمترين سرمايه گذاري دولت كدام است؟ چرا؟

116- تفاوت بين كشورهاي صنعتي با جهان سوم از نظر پيشرفت اقتصادي در چيست؟

117- طرفداران اقتصاد آزاد در مورد دخالت دولت در اقتصاد چه نظري دارند؟

118- طرفداران مداخله دولت در اقتصاد چه نظري در مورد دخالت دولت دارند؟

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش                  از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش ششم»

119- مهم ترين موانع تجارت بين المللي در زمان گذشته را نام ببريد؟

120- علل فراواني كالا در بعضي كشورها در زمان قديم چه بود؟

121- تاجر چه كسي است؟

122- مهم ترين عواملي كه موجب روي آوردن كشورها به تجارت بين الملل مي شود را نام ببريد؟

123- كشورهاي توسعه يافته طي سال هاي متمادي چگونه موفق شده اند به اختراعات جديد و فناوري نوين دست يابند؟

124- منافع تجارت بين الملل براي توليد كنندگان را بنويسيد؟

125- منافع تجارت بين الملل براي مصرف كنندگان را بنويسيد؟

126- تخصص و تقسيم كار بين المللي چه نتايجي را به بار مي آورد؟

127- كشورهاي اروپايي با تشكيل ............... و انتخاب........... بازرگاني كل اروپا را تقريبا به صورت .......... در آورده اند.

128- هدف اصلي و اوليه ي ايجاد صندوق بين الملل پول چه بود؟

129- صندوق بين المللی پول براي دست يابي به اهداف خود چه اصولي را سرلوحه مقررات پولي جهان قرار داد؟ مهم ترين آنها را فهرست وار بنويسيد؟

130- رشد تراز پرداخت هاي خارجي منفي آمريكا بعد از جنگ كره و ويتنام چه
نتيجه اي به بار آورد؟

131- از پيامدهاي مهم دگرگوني در نظام پولي بين المللي در نظام ارزي چه بود؟

132- بانك جهاني تا سال 1948 چه برنامه اي داشت و از آن پس مهم ترين وظيفه آن چه بود؟

133- موسسه مالي بين المللي در چه سالي تاسيس شد و از وظايف مهم آن چه بود؟

134- موسسه مالي بين المللي به چه موسساتي وام مي دهد و مصرف اين وام ها در چه جهتي مي باشد؟

135- آيا هدف موسسه مالي بين المللي از سرمايه گذاري در بنگاههاي بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه كسب سود است؟

136- سازمان بين المللي توسعه در چه سالي و به چه منظوري تاسيس شد؟

137- سازمان بين المللي توسعه وام هاي اعطايي خود را چگونه پرداخت مي كند؟

138- هدف اصلي «موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت» چه بود؟

139- اصل دولت كامله الوداد چيست؟

140- اصل تسر رفتار داخلي چيست؟

141- دامپينگ يعني چه؟

142- مهم ترين نتايج «دورتوكيو» را فهرست وار بيان كنيد؟

143- مهم ترين اهداف فائو را بيان كنيد؟

144- فعاليت هاي مستقل يونيدو شامل چه مواردي است؟

145- مفهوم فعاليت هماهنگ كننده در مورد يونيدو كدام است؟

146- مهم ترين اهداف «اكو» را فهرست وار بنويسيد؟

147- مهم ترين مشكلاتي كه مانع گسترش روابط بين كشورهاي عضو «اكو» مي شوند را فهرست وار بنويسيد؟

148- هدف از تاسيس «آ.سه.آن» چه بوده است؟

149- براساس گزارش «اكافه» عوامل عدم موفقيت (آ.سه. آن) در همكاري هاي منطقه اي در آسيا چه بوده است؟

150- يونيدو در چه زمينه اي فعاليت دارد؟ و مقر آن در كجاست؟