نمونه سوالات مفهومی اقتصاد

نمونه سوالات استاندارد مفهومی

1- در جای خالی عبارات مناسب قرار دهید.

الف) ..........نشان دهنده ی قدرت اقتصادی و مادی و هم چنین سطح زندگی مردم یک جامعه است.

ب) آنچه که در بر گیرنده ی اقلام مختلف درآمدی است و در طول یک سال نصیب اعضای جامعه می شود،............... نام دارد .

ج)کالاهایی را که تولید کنندگان ،تولید و به بازار عرضه می کنند یا مصرف کنندگان می خرندو به مصرف می رسانند ....می گویند.کالاهایی را که تولیدکنندگان آنها را خریداری می کنند و برای تولید کالا های دیگر مورد استفاده قرار می دهند......می نامند.

چ)چنانچه هدف محاسبه ی ............باشد ،باید ارزش همه ی خدمات و کالاهایی را که مردم یک کشور در طول یک سال چه در داخل و چه خارج از کشور تولید کرده اند محاسبه شود.

د)انگیزه ی مصرف کنندگان از خرید کالاها...........است

ذ)نحوه ی تصمیم گیری و اقدام تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آنها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی با عنوان ......... شناخته می شود.

ک)تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یک کالا.........

2)گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

2-1)

الف)از کل تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه های جایگزینی سرمایه های فرسوده شده اختصاص دهیم در اصطلاح اقتصادی به آن چه می گویند؟

ب) در کدام یک از روش های محاسبه تولید کل جامعه ارزش افزوده هر مرحله از تولید را با هم جمع می کنند و این رقم برابر با ارزش نهایی محصول تولید شده است.

1: الف) تفوق صادرات بر واردات. ب) تولید نا خالص ملی- درآمد صاحبان سرمایه – سودی که به سرمایه تعلق می گیردج) واسطه ای –نهای د) تولید داخلی ه)هزینه نهایی و)روش هزینه ای

2:الف)میزان تولید کالا و خدمات ب) درآمد ملی – درآمد حقوق بگیران- درآمد صاحبان مشاغل آزاد ج)نهایی – واسطه اید)تولید ملی ه)هزینه استهلاکی و) روش تولید

3:الف)استفاده از تکنولوژی مدرن در تمام بخشهای اقتصادی ب) درآمد سرانه- دستمزدها – سودی که نصیب شرکتها و موسسات می شوذد ج) تکمیلی – واسطه ای د)تولید سرانه ملی ه)هزینه متغیر و) روش استفاده از سال پایه و قیمت ثابت.

4:الف) غنا و فراوانی منابع طبیعی و اقتصادی ب) تولید ناخالص داخلی- اجاره بها یا مال الاجاره – درامد صاحبان املاک و مستغلاتج) سرمایه ای – واسطه ای د) تولید ناخالص داخلی ه) هزینه ثابت و) روش درامدی

 

 

2-2)

 در هر جامعه با توجه به شرایط اقتصادی ، عادتهای مصرفی و سلیقه مردم می توان .................را برای تامین نیاز های اولیه و سطح زندگی متعارف محاسبه کرد و آن را معیار ................در آن جامعه قرار داد.

1)میانگین درآمد- طبقه متوسط

2)درامد معیشتی- توسعه نیافتگی

3) حداقل درآمد – تعیین خط فقر

4)حداکثر درآمد – توانمندی

 

3-الف: نام روشی که در آن کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاهها  جریان پیدا می کند محاسبه می شود و هم چنین نام روشی که در آن کل پولی که از طرف بنگاه های اقتصادی به سمت خانوارها جریان می یابد محاسبه می شود به ترتیب کدام است؟

ب: کارشناسان محاسبه ی ارزش تولید کل جامعه برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه به چه اقدامی متوسل می شوند؟

 

4-الف:صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز تجاری نیز برای تاسیس این واحدها و گسترش دادن فعالیتها ی خود به منابع مالی نیازمندند، در گذشته ،تنها راه تامین منابع مالی برای آنهاچه .بوده است ؟

ب:و  از کدام محل .تامین می گردد؟

ج: یک پیامدهای مطلوب این روش را نام ببرید.

 

5-کشاورزان هر کیلوگرم پنبه تولیدی خود را به ارزش 6500 ریال به کارگاههای ریسندگی می فروشند. کارگاههای ریسندگی، این مقدار پنبه را به مقداری نخ تبدیل می کنند و آن را به ارزش 7500 ریال به کارگاههای پارچه بافی می فروشند. کارگاههای پارچه بافی نیز نخ را به پارچه تبدیل می کنند و آن را به مبلغ 9000 ریال به کارگاههای تولید پوشاک می فروشند. در این کارگاهها، پارچه به پوشاک تبدیل می شود به مبلغ 16000 ریال به دست مصرف کنندگان می رسد. با این شرایط:

الف) ارزش افزوده مرحله اول و مرحله آخر کدام است؟

ب) نام دیگر این روش محاسبه ارزش کل کالاها و خدمات نهایی چیست؟

ج) برای محاسبه ارزش کل کالاها و خدمات نهایی چند روش وجود دارد؟

6- با توجه به مندرجات جدول زیر و اگر مجموع ارزش اقلام پوشاک،مواد غذایی و ماشین آلات در یک جامعه فرضی 155 میلیارد ریال باشد در این صورت:

الف: تولید ناخالص داخلی

ب) تولید خالص ملی

ج) تولید خالص داخلی سرانه را به دست آورید.

 

 

A

جمعیت کل کشور

40میلیون نفر

B

تولید خارجیان مقیم کشور

27میلیارد ریال

C

هزینه استهلاک

⅗ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.

D

خدمات ارائه شده

⅔ارزش تولید خارجیان مقیم کشور

E

تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

30 میلیون ریال

 

 

 

 

 

7- ظرفیت تولید برق نیروگاهی در یک کشور 2400 مگا وات است و جمعیت کل این کشور 20 میلیون نفر و هر خانوار به طور میانگین  4 نفر است . برفرض این که 16% درصد از خانوارهای این کشور هر کدام 2 لامپ 100 واتی  از مجموع روشنایی مورد مصرف خود بکاهند مقدار قابل توجهی از ظرفیت کارکرد نیروگاه صرفه جویی می شود. چنانچه این مقدار انرژی صرفه جویی شده یک جامعه با نصف جمعیت این کشور (و با خانوارهای 4 نفری )تامین انرژی برق نماید. در این صورت

الف)مقدار انرژی برق  صرفه جویی شده برای این نیروگاه چند مگا وات است؟

ب) جمعیت جدید استفاده کننده از انرژی برق صرفه جویی شده چند میلیون نفر است؟

ج) چند میلیون خانوار جدید از این مقدار انرژی برق صرفه جویی شده بهره مند می شوند؟

د) این مقدار صرفه جویی چه نسبتی از تولید برق نیروگاه مذکور است؟

 

8- با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 2 کارمند و تولید سالیانه ی 750 دستگاه به ارزش هر یک 300000 ریال کدام است؟

 

1

اجاره ماهیانه معادل

1000000ریال

2

حقوق متوسط ماهیانه ی هر فرد معادل

200000ریال

3

خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه به ارزش

3624000

4

هزینه استهلاک سالیانه

معادل 12% حقوق سالیانه ی کارمندان

 

 

 

 

9- به فرض چنانچه یک دستگاه کالای سر مایه ای را به بهای 360میلیارد ریال خریده ایم اگر عمر مفید آن 6 سال باشد ، در این صورت به ترتیب از راست به چپ:

الف) هر سال چه مقدار به عنوان هزینه استهلاکی باید کنار گذاشته شود؟

ب) چنانچه در دو سال آخر عمر مفید این کالا ی سر مایه ای ،8% کاهش بها یافته باشد، مجموع هزینه استهلاک دو سال آخر آن چه میزان خواهد بود؟

ج) قیمت جدید این کالای سرمایه ای کدام است؟

10- اطلاعات داده شده در جدول روبرو مربو ط به یک جامعه فرضی است با توجه به این مندرجات :

 

1

اسکناس

300 واحد

2

موجودی سپرده های مدت دار مردم

65 واحد

3

ارزش مسکوکات مردم معادل

موجودی اسکناس

4

مجموع سپرده های دیداری و غیر دیداری مردم

250 واحد

5

موجودی حساب های جاری اشخاص

70 واحد

 

 

 

 

 

الف: میزان نقدینگی

ب) حجم پول در گردش

ج) میزان سپرده پس انداز

در این جامعه را به دست آورید.

 

11-اطلاعات مندرج در جدول زیر ،نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور Cدر سال 1979 میلادی براساس شاخص دهک ها است. چنانچه:

 

جدول وضعیت توزیع درآمد در کشور Cمربوط به سال 1979م

سهم دهک اول

7درصد

سهم دهک دوم

5/7 درصد

سهم دهک سوم

8 درصد

سهم دهک چهارم

؟

سهم دهک پنجم

؟

سهم دهک ششم

؟

سهم دهک هفتم

؟

سهم دهک هشتم

11 درصد

سهم دهک نهم

5/12 درصد

سهم دهک دهم

5/16درصد

100% جمعیت کشور

100% درآمد ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت سهام دهک اول و چهارم 5/1 درصد

تفاوت سهام دهک دوم و پنجم 2درصد

تفاوت سهام دهک ششم و نهم 3 درصد

تفاوت سهام هفتم و دهم 5/6 درصد

در این صورت : سهام دهک های : چهارم،پنجم،ششم،و هفتم به ترتیب چند در صد است؟

 

12- با فرض جدول مالیاتی زیر :

الف) میزان مالیات سالانه تولیدکننده ای که در ماه 950میلیون  ریال درآمد دارد کدام است؟

ب) میزان مانده ی خالص ماهانه او چقدر است

ج)نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست؟

 

A

درآمدهای تا 150 میلیون ریال

معاف از مالیات

B

درآمدهای تا 250 میلیون ریال

با نرخ 15%نسبت به مازاد :150 میلیون ریال

C

درآمدهای تا 350 میلیون ریال

با نرخ 20%نسبت به مازاد :250 میلیون ریال

D

درآمدهای تا 450 میلیون ریال

با نرخ 25%نسبت به مازاد :350 میلیون ریال

E

درآمدهای تا 900میلیون ریال

با نرخ 35%نسبت به مازاد :450 میلیون ریال

F

درآمدهای بالاتر از 900 میلیون ریال

با نرخ 45%نسبت به مازاد :900 میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

13- تولید کل کشوری در سه سال متوالی، به ترتیب سال اول 4500، سال دوم 5750، و سال سوم 8240 هزار میلیارد ریال بوده است. با گزینش سال اول به عنوا سال پایه تولید کل در سه سال مورد نظر بر حسب قیمتهای سال پایه به ترتیب به 4500، 5360 و 7820 تغییر یافته است. براساس این محاسبات زیر را انجام دهید.

الف) کدام اعداد مربوط به پدیده تورم در سال دوم و سال سوم در این جامعه است؟

ب) افزایش مقدار تولید در سال دوم و سال سوم کدام است؟

ج) افزایش قیمتها در سال دوم و سال سوم چیست؟

 

 گروه اقتصا د استان قم