جشنواره تدریس غیر حضوری درس اقتصاد

به اطلاع همکاران ارجمند می رساند که جشنواره غیر حضوری تدریس اقتصاد در سال 97-96برگزار خواهد شد.لذا از همکاران علاقمند دعوت می شود  دراین جشنواره شرکت نمایند.

کارگاه اقتصاد

 

برگزاری اولین کارگاه علمی -آموزشی گروه اقتصاد استان قم.

کارگاه علمی -آموزشی درس اقتصاد

 

احتراما بدین وسیله به اطلاع همکاران ارجمند می رساند اولین کارگاه علمی-آموزشی درس اقتصاد با هدف تشریح برنامه عملیاتی و گزارش کاری سال گذشته و تقدیر از دبیران فعالتر سال گذشته بر اساس فرم ارزشیابی گروه و بررسی و تدوین اهداف کلان  کتاب اقتصاد جدید..در محل کارشناسی گروه های آموزشی استان تشکیل می گردد.

تاریخ جلسه:96/9/23 ساعت 8 صبح روز پنج شنبه

از کلیه همکاران دعوت به شرکت در این کارگاه می گردد.

گروه اقتصاد استان قم

فعالیت پژوهشی

بر اساس برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس اقتصاد مستقر در استان هرمزگان،موضوعات پژوهشی انتخاب شده برای اقدام همکاران اعلام می گردد.

1-محصولات دانش بنیان

2-ارزش مصرفی یا مبادلاتی

3- موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی

4-متخصصین کارآفرین

5-کشش قیمتی

6-سازمان تولید

7--شرکت های چند ملیتی

8-شاخص های نسبی 

9-پول تحریری یا ثبتی

10-پول الکترونیک  و مجازی

11-عقود اسلامی

12-شناسه معاملاتی 

13-انواع بیکاری

14-مکاتب اقتصادی

15-مزیت نسبی مزیت مطلق

16-صنایع نوزاد

17-صنایع گلخانه ای

18-شرکت های چند ملیتی و فراملیتی

از همکاران ارجمند و علاقمند تقاضا می شود تا مقالات و پژوهشهای خود را حداکثر تا پایان دی ماه به گروه های استان جهت تحویل به دبیرخانه ،ارسال نمایند