فعالیت پژوهشی

بر اساس برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس اقتصاد مستقر در استان هرمزگان،موضوعات پژوهشی انتخاب شده برای اقدام همکاران اعلام می گردد.

1-محصولات دانش بنیان

2-ارزش مصرفی یا مبادلاتی

3- موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی

4-متخصصین کارآفرین

5-کشش قیمتی

6-سازمان تولید

7--شرکت های چند ملیتی

8-شاخص های نسبی 

9-پول تحریری یا ثبتی

10-پول الکترونیک  و مجازی

11-عقود اسلامی

12-شناسه معاملاتی 

13-انواع بیکاری

14-مکاتب اقتصادی

15-مزیت نسبی مزیت مطلق

16-صنایع نوزاد

17-صنایع گلخانه ای

18-شرکت های چند ملیتی و فراملیتی

از همکاران ارجمند و علاقمند تقاضا می شود تا مقالات و پژوهشهای خود را حداکثر تا پایان دی ماه به گروه های استان جهت تحویل به دبیرخانه ،ارسال نمایند