بازدید علمی-آموزشی

بازدیدعلمی-آموزشی

مکان:شهرک شکوهیه ،کارخانه رفاه شیمی(تولیدفرآورده های شیمیایی)

روز وتاریخ:پنجشنبه 27 دی ماه

ساعت بازدید:9الی11صبح

به منظور هماهنگی بیشتر به دلیل محدودیت در پذیرش تعداد بازدیدکنندگان

جهت ثبت نام واعلام آمادگی برای شرکت دربازدید،لطفا،نام ونام خانوادگی ونام آموزشگاه و

ناحیه خود راحداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 26دی ماه به شماره زیر

پیامک نمایید:

09123514737

حرکت از جلوی ساختمان گروه های آموزشی (خیابان لواسانی،کوچه 33،پلاک 5)

توجه:

درصورت لغو بازدیدبه دلیل شرایط نامساعد جوی واحتمال بارش برف ،ازطریق

شماره همراه شما اطلاع رسانی می گردد.