اولین همایش حضوری دبیران محترم اقتصاد استان قم

اولین همایش حضوری دبیران محترم اقتصاد استان قم در تاریخ 98/8/27 روز دوشنبه ساعت 18/30 درمرکز رفاهی فرهنگیان2(خانه معلم شماره دو)،سالن کنفرانس با محوریت تحلیل محتوا و روش های تدریس و ارائه گزارش عملکرد گروه اقتصاد در سال گذشته و تشریح برنامه عملیاتی سال جدید 

برگزار می گردد. از همکاران جهت شرکت فعال و به موقع در همایش دعوت به عمل می آید.