برگزاری همایش کشوری سرگروه های درس اقتصاد استان ها

گردهمایی کشوری سرگروه های درس اقتصاد به میزبانی استان هرمزگان(محل استقرار دبیرخانه راهبری کشوری درس اقتصاد) درروزهای 97/11/3 و 97/11/4 برگزار گردید.

دراین گردهمایی سرکارخانم صارمی،کارشناس دفتر آموزش متوسطه نظری ومولفین کتاب درسی اقتصاد حضور داشتند.

دراین همایش مولفین کتاب درسی اقتصاد ،ضمن ارائه سرفصل های درنظر گرفته شده برای کتاب جدیدبا تشکیل کار گروه هایی، از نظرات سرگروه های درسی استان ها ،جهت تالیف کتاب جدید اقتصاد، مطلع شدند .

از مدیرکل، معاون آموزش متوسطه، رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی، دبیر و اعضای دبیرخانه راهبری کشوری درس اقتصاد جهت برنامه ریزی و اجرای مطلوب این همایش قدردانی و تشکر می گردد.