سلام جهت استفاده همکاران

 جهت استفاده همکاران بزرگوار و دانش آموزان عزیز 

محسن یوسفی جغرافیا قم:
http://qomgeo.blogfa.com/post/727
درسنامه های ۵و۶ حغرافیای ۳

http://qomgeo.blogfa.com/post/726
جزوه های جغرافیای ایران پایه دهم تهیه توسط استادقهرمانی

http://qomgeo.blogfa.com/post/725
جزوه های زمین شناسی 
تهیه وتنظیم توسط استادقهرمانی

http://qomgeo.blogfa.com/post/723
فیلم ها وفایل های صوتی انسان ومحیط

http://qomgeo.blogfa.com/post/722
فیلم های تدریس وفایل های صوتی جغرافیای ۲ پایه یازدهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/721
فیلم های تدریس وفایل های صوتی جغرافیای ایران پایه دهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/720
فیلم های تدریس وفایل های صوتی جغرافیای ۳پایه دوازدهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/719
فیلم های تدریس وفایل های صوتی زمین شناسی پایه یازدهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/716
جزوه آموزشی جغرافیای ۲پایه یازدهم تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/715
جزوه آموزشی زمین شناسی 
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/714
جزوه آموزشی جغرافیای۳ 
پایه یازدهم
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/712
پاورپوینت های جغرافیای ۳
پایه دوازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/711
پاورپوینت های زمین شناسی
پایه یازدهم
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/709
پاورپوینت های جغرافیای ایران
پایه دهم
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/703
نمونه سوالات جغرافیای ۳
پایه دوازدهم
ازهردرس ۳نمونه همراه باکلید

http://qomgeo.blogfa.com/post/700
جزوه آموزشی جغرافیای ایران
نسخه ورد
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/699
جزوه جغرافیای ۲
پایه یازدهم
نسخه ورد
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/698
جزوه آموزشی انسان ومحیط
پایه یازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/697
جزوه آموزشی جغرافیای ۳
پایه دوازهم
نسخه ورد
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/696
پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲
پایه یازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/689
پاورپوینت های انسان ومحیط
پایه یازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/687
پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۳
پایه دوازدهم
محسن یوسفی قم:
http://qomgeo.blogfa.com/post/736 
فیلم های تدریس زمین شناسی
پایه یازدهم
فصل ۵تا۷
تهیه توسط استادمرتضی بصیری

کارگاه بررسی کتاب یازدهم

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه بررسی کتاب یازدهم

ساعت 10 صبح پنج شنبه 1398/12/8

برگزار می کردد. 

کارگاه مجازی ژیوپولیتیک شهری

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه مجازی ژِئوپولیتیک

تاریخ 1398/11/14

از ساعت 9 صبح تا 12 شب

برگزار می گردد.

مانور سیلاب

به نام خدا

به اطلاع همکاران گرامی می رساند:

مانور سیلاب در تاریخ 5 / 12  / 1398  در مدارس متوسطه دوم برگزار شود. لطفا از چگونگی اجرای مانور عکس و فیلم تهیه نمایید.

بخشنامه چگونگی اجرای سیلاب

شماره یک

شماره دو

شماره سه