نظر

سلام همکاران گرامی

کدام همسایه ایران تنگنای ژئوپولیتیکی شبیه این کشور را دارد؟