ژن Gene - کروموزوم chromosome

ژن Gene

واحد اساسی انتقال وراثت که در کروموزومها جای دارد. هر کروموزوم شامل ژنهای بسیار زیادی است. ژنها معمولا آرایش جفتی دارند و در هر کروموزوم از هر جفت ژن، یکی از پدر و دیگری از مادر است.

کروموزوم chromosome
ساختارهای میله ای شکل که به صورت جفت جفت در یاخته های بدن یافت می شوند و حامل عوامل تعیین کننده وراثت، یعنی ژن ها هستند که از والدین به فرزندان می رسند. هر یاخته آدمی 46 کروموزوم دارد که به صورت 23 جفت تنظیم شده اند و آن دو عضو هر جفت یکی از پدر و دیگری از مادر می رسد.

سوالهای تشریحی فصل3

1-چهار نمونه از فرایندهای شناختی را نام ببرید.

2- منظور از فرایندهای شناختی چیست؟

3- در روان شناسی شناختی فرایندهای شناختی چگونه مورد مطالعه قرار می گیرند؟

4-نظام شناختی ما به چه نحوی سازمان دهی شده است؟ نام ببرید.

5- فرایندهای شناختی چگونه به صورت تفکیک شده مورد مطالعه قرار می گیرد؟

6-اطلاعات حسی چگونه به سیستم عصبی منتقل می شوند؟

7- احساس را تعریف کنید.

8-ادراک را تعریف کنید.

9-تفاوت میان احساس و ادراک را بیان کنید.

10-مراحل ادراک را نام ببرید.

11-سه مرحله ادراک را توضیح دهید.

12-پایین ترین و بالاترین سطح پردازش اطلاعات بینایی را بنویسید.

13-با ذکر مثال توضیح دهید که ادراک اطلاعات حسی فراتر از دریافت ساده اطلاعات حسی است.

14-گیرنده های حسی را در شبکیه چشم نام ببرید و نقش آنها را در ادراک اطلاعات بینایی با هم مقایسه کنید.

15-سلول های دوقطبی چه حالتی دارند و چه نقشی در ادراک بینایی دارند.

16-نقش تالاموس در ادراک اطلاعات بینایی چیست؟

17-تالاموس اطلاعات بینایی را در قشر خاکستری به کجا می فرستد؟

18- مناطق 3و4و5 ناحیه گیجگاهی تحتانی در ادراک چه نقشی دارند؟

19-چگونه تمام مجموعه سلول های عصبی در ادراک اطلاعات بینایی درگیر می شوند

20-آیا مسیرهای عصبی متفاوت با هم دیگر عمل می کنند؟ چگونه؟

21-نقش قشر خاکستری را در ادراک بینایی توضیح دهید.

22-جسم پینه ای چیست و نقش آن را در ادراک توضیح دهید.

23-قشر خاکستری را بر اساس چه معیارهایی تقسیم بندی می شوند؟ نام ببرید.

24-لوب های چهارگانه مغز را نام ببرید و نقش هر کدام را در ادراک توضیح دهید.

25-نقش قشر خاکستری پیش پیشانی را در ادراک نام ببرید.

26-تصحیح خطاهای احتمالی در محیط به چه شکل امکان پذیر است؟

27-دو دلیل وجود خطای ادراکی را با مثال از هر کدام بنویسید.

28-ثبات ادراکی را با مثال توضیح دهید؟ 

29-توجه را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

30-توجه ارادی را با مثال توضیح دهید.

31-چه محرک هایی توجه غیر ارادی ما را بیشتر به خود جلب می کنند؟ نام ببرید.

32-با ذکر مثال توجه ارادی و غیر ارادی را با هم مقایسه کنید.

33-محرک هایی که موجب توجه غیر ارادی می شوند چه ویژگی هایی دارند؟

34-عواملی که موجب می شوند در میان همهمه مکالمات گوناگون، مکالمه مورد نظر خود را انتخاب و به آن توجه کنیم، ذکر کنید.

35-وقتی همزمان پیام های گوناگون به گوش می رسند، چگونه مورد پردازش قرار می گیرند؟

36-گلوگاه شناختی را تعریف کنید.

37-وقتی گلوگاه شناختی در قسمت پایانی سیستم شناختی قرار داشته باشد، اطلاعات چگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؟

38-توجه پراکنده و توجه متمرکز چه تفاوتی با هم دارند؟

39-انواع توجه را بر اساس تعداد تکالیف (محرک ها) از محیط نام ببرید و توضیح دهید.

40-عوامل موثر در توجه پراکنده را نام ببرید.

41- توجه پراکنده را با مثال توضیح دهید.

42-تشابه میان دو تکلیف را با ذکر مثال توضیح دهید.

43-انجام همزمان چه نوع فعالیت هایی برای ما آسان تر است؟ مثال بزنید.

44-نقش تمرین و مهارت در انجام همزمان دو یا چند فعالیت را بنویسید.

45- انجام همزمان دو تکلیف دشوار برای فرد چگونه است؟ مثال بزنید.

46-نوع پردازش در توجه ارادی چگونه است؟

47- نوع پردازش در توجه غیر ارادی چگونه است؟

48- توجه ارادی و غیر ارادی را از نظر نوع پردازش با هم مقایسه کنید.

49-در چه شرایطی دو تکلیف را به صورت موفقیت آمیز می توان مورد توجه قرار داد؟

50-حافظه را تعریف کنید.

51- نظر افلاطون درباره حافظه چیست؟

52-نظر ویلیامز جیمز در باره حافظه چیست؟

53-سه مرحله اصلی را در حافظه نام ببرید و توضیح دهید.

54-مرحله درون داد و برون داد را در حافظه توضیح دهید.

55-اصول مهم را در حافظه فقط نام ببرید.

56-چرا یادگیری ارادی از یادگیری غیر ارادی موثرتر است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

57- چرا یادگیری عمقی و معنایی از یادگیری سطحی و فیزیکی اطلاعات موثرتر است؟

58- چهار سطح گوناگون یادگیری را با مثال توضیح دهید.

59-اصل زمینه را در یادگیری با ذکر مثال توضیح دهید.

60-صحت و سرعت بازیابی کلمات به چه عواملی بستگی دارد؟ با مثال توضیح دهید.

61- با ذکر مثال توضیح دهید که شباهت حالات درونی در 2مرحله یادگیری و یادآوری چه تاثیری در عملکرد حافظه دارد؟ 

62-بازیابی اطلاعات به چند شکل صورت می گیرد؟ نام ببرید.

63- یادآوری آزاد را با یادآوری به کمک سرنخ مقایسه کنید.

64-منظور از بازشناسی چیست؟

65- تفاوت بازیابی آشکار و پنهان را بنویسید.

66-یادگیری فعال (اثر تولید) را با ذکر مثال توضیح دهید.

67-حافظه عملی چه تفاوتی با حافظه کلامی دارد؟ با مثال توضیح دهید.

68-غیر از اصول پنج گانه چه عوامل دیگری در حافظه موثر است؟ نام ببرید.

69-انواع سیتم حافظه را بنویسید و رابطه آن ها را بر مبنای سلسله مراتب توضیح دهید.

70-عبور از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت و از  حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت نیازمند چیست؟ فقط نام ببرید.

71-ارتباط سه سیستم حافظه به چه شکلی است؟ توضیح دهید.

72-بیماران مبتلا به اختلالات حافظه ای در انجام تکالیف حافظه چگونه عمل می کنند؟

73-انواع حافظه را از نظر تولوینگ نام ببرید.

74-حافظه رویه ای (شرطی) را با مثال توضیح دهید.   

75-حافظه آماده سازی ادراکی را با مثال توضیح دهید.

76- حافظه معنایی را با ذکر مثال توضیح دهید.

77- حافظه حوادث خاص (رویدادی) را با ذکر مثال توضیح دهید.

78-هوشیاری و میزان آگاهی در کدام یک از انواع حافظه بیشتر است؟

79-کدام یک از انواع حافظه بلندمدت تولوینگ از بقیه مهم تر هستند؟ چرا؟

80-اختلالات حافظه به چند شکل وجود دارد؟

81-وضعیت بیمارانی که در حافظه بلندمدت دچار مشکل هستند، به چه صورت است؟ با مثال توضیح دهید.

82-نقش هیپوکامپوس را در حافظه توضیح دهید؟ نقش لوب های چهارگانه را در حافظه توضیح دهید.

83- مخچه در کدام حافظه نقش دارد؟

84-کارکردهای گوناگون زبان را نام ببرید.

85-چه دیدگاههایی در یادگیری زبان وجود دارد؟ نام ببرید.

86-اشکال چهارگانه زبان را نام ببرید.

87-سیستم سلسله مراتبی زبان را به ترتیب نام ببرید.

88-سیستم اولیه و ثانویه زبان را نام ببرید و مقایسه کنید.

89-سیستم های موازی زبان را با ذکر مثال توضیح دهید.

90-سیستم پردازش اطلاعات به چه معناست؟

91-هنگامی که یک فرد پیامی را برای فرد دیگر ارسال می کند، فرایند کار به چه شکل است؟

92-شنیدن حسی و معنایی چه تفاوتی با هم دارند؟ با مثال توضیح دهید.

93-پدیده لب خوانی را توضیح دهید.

94- پدیده لب خوانی در چه افرادی تاثیر بیشتری دارد؟

95-مهارت هایی را که در «گفتن» وجود دارد، بنویسید.

96-زمینه و متن گفتار چگونه در کمیت و کیفیت آن تاثیر می گذارد؟

97-اثر زمینه مشترک بین گوینده و شنونده را با ذکر مثال توضیح دهید.

98-خطاهای شایع در زمینه گفتار را نام ببرید و توضیح دهید.

99-یادگیری خواندن نیازمند چه مهارت هایی است؟

100-منظور از مهارت کلمه خوانی چیست؟

101-در روش های سنتی یادگیر برای کودکان بیشتر از چه روشی استفاده می شده است؟ روش جدید چیست؟

102-راهکارهای متفاوت را در کلمه خوانی بنویسید.

103-در آواشناسی از چه مهارت هایی باید استفاده کرد؟

104-افرادی که به نارساخوانی مبتلا هستند چه مشکلی دارند؟

105-کلمات دیداری پایه به چه کلماتی گفته می شود و در چند درصد از این کلمات توسط خوانندگان خوب استفاده می شود؟

106-خوانندگان خوب چه کسانی هستند؟

107-نشانه های متن را تعریف کنید.

108-تحلیل ساختاری به چه معناست؟

109-پدیده تثبیت یا خیرگی توضیح دهید.

110-خردمندانه ترین و پیچیده ترین موفقیت را در سیستم زبان نام ببرید.

111-نویسندگان ماهر باید دارای چه مهارت هایی باشند؟

112-چه شباهت هایی میان نوشتن و خواندن وجود دارد؟ توضیح دهید.

113-مهم ترین عامل در نوشتن چیست؟

114-نوشتن مستلزم رو به جلو و رو به عقب یعنی چه؟ توئضیح دهید/

115-برای بهبود نوشتن چه راهکارهایی وجود دارد؟

116-ناحیه بروکا در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

117-ناحیه ورنیکه در کجا قرار دارد و نقش ان چیست؟

118-آسیب به نواحی بروکا و ورنیکه چه مشکلی را در فرد ایجاد می کند؟

119-چپ دست ها با چه مشکلاتی در نوشتن رو به رو هستند؟

واکنش بدن در مواجهه با ترس

هنگامی که هریک از حواس پنجگانه بدن نشانه‌ای از وجود خطر را در محیط اطراف خود احساس می‌کنند اطلاعات دریافت شده از طریق این حواس که می‌تواند اطلاعاتی درباره صدای بلند باشد که فرد شنیده است یا احساسی غیرعادی باشد که فرد با آن مواجه شده است از طریق دو مسیر متفاوت به مغز ارسال می‌شوند که یکی از آنها را اصطلاحا راه میانبر و دیگری را راه اصلی می‌نامند...

ادامه مطلب: واکنش بدن در مواجهه با ترس

مغز