مکانیسم دفاعی

مکانیسم دفاعی Defence mechanism

نوعی شیوه سازگاری به صورت اقدام به عمل یا خودداری از عمل که اغلب جنبه ناهشیار دارد و هدف آن جلوگیری از آگاه شدن شخص از برخی صفات و انگیزه هایی که موجب تنزل عزت نفس یا افزایش اضطراب وی گردد. انکار و فرافکنی دو نمونه از مکانیسم های دفاعی هستند.
 
منبع:
http://www.ravanpajoh.com/index.php?option=com_content&task=view&id=629&Itemid=37