علوم تجربیِ انسانی

علوم تجربی به دو دسته‌ی طبیعی و انسانی تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین شاخه‌های علوم تجربی طبیعی عبارتند از:
1. فیزیک
2. شیمی
3. زیست‌شناسی
و مهم‌ترین شاخه‌های علوم تجربیِ انسانی عبارتند از:
1. روان‌شناسی
2. جامعه‌شناسی
3. اقتصاد
4. سیاست

منبع:

http://ketabnak.com/book/60907/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C